Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2020. gada 28. augustam. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta šajā paziņojumā.

 
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras ir nekustamā īpašuma īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Līdz 2021. gada 31. decembrim kadastrālo vērtību aprēķinam piemēro kadastrālo vērtību bāzi, kas apstiprināta ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam" (2020. gadā un 2021. gadā piemēro atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 38. punktam). Šobrīd spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze ir izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2012. – 2013. gadu. 2020. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumi Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (turpmāk – Vērtēšanas noteikumi), ar kuriem tika apstiprināti kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumi un kadastrālo vērtību bāzes izstrādes kārtība. Kadastrālo vērtību bāze 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju, ievērojot Vērtēšanas noteikumos noteikto pilnveidoto vērtēšanas metodiku.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2020. gada 6. augusta Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Ministru kabineta noteikumu projekta 1. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 2. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 3. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 4. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 5. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 6. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 7. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 8. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 9. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 10. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 11. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 12. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 13. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 14. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 15. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 16. pielikums;
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2020. gada 28. augustam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi – sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Ņemot vērā COVID 19 pandēmijas izraisīto krīzi, līdz 2020. gada 1. decembrim paredzēts izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par COVID 19 krīzes radīto ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu, izvērtējot nepieciešamību pārskatīt kadastrālo vērtību bāzi 2022. 2023., 2024. un 2025. gadam
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtību bāzes daļas vadītāja Santa Bindere