Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dabā esošu ēku, neierosinot tās kadastrālo uzmērīšanu, jāaizpilda un Dienestā jāiesniedz ēkas datu deklarācija.

Dienests pamatojoties uz ēkas datu deklarācijā norādītajām ziņām, reģistrē datus par ēkas tiesisko valdītāju vai lietotāju, ēku raksturojošos datus, izvietojumu zemes vienībā un nosaka tās kadastrālo vērtību.

Gadījumā, ja ēka jau ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā, taču tai nav reģistrēti visi nepieciešami rādītāji kadastrālās vērtības aprēķināšanai, tad iesniedz ēkas datu deklarāciju, lai aktualizētu tās datus.

Ēkas datus var aktualizēt, iesniedzot precizējošu deklarāciju tikai par ēku, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta uz deklarācijas pamata.

Pakalpojums neietver ēkas kadastrālo uzmērīšanu. Uz ēkas datu deklarācijas pamata reģistrētus datus izmanto tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aprēķina vajadzībām, tos nevar izmantot īpašuma tiesību

Pozīcija Cena
jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) 44.50 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums 17.85 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana 4.25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana 1.85 EUR

Iesniedzamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizpildīta ēkas deklarācija un tās grafiskais pielikums;  
 • pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (izziņu, būvatļauju u.c.) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums, ja tāds ir pašvaldības rīcībā;
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
 3. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
 4. pa pastu.

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra veidā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem. 

Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.

Pakalpojumu var saņemt:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts". Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 • pa e-pastu vai e-adresē;
 • pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
 • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC. Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).

Saņemt pakalpojumu