Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Portālā Kadastrs.lv var pastāvīgi pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Tiesības veikt Kadastra informācijas sistēmas teksta datu par kadastra subjektiem apstrādi (piemēram, pārlūkošanu vai meklēšanu pēc personas koda) Dienests nodrošina tikai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Lai saņemtu pakalpojumu, jānoslēdz līgums ar Dienestu.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu 2.85 EUR
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu 162.50 EUR

Pēc līguma abpusējas parakstīšanas var pārlūkot kadastra subjekta datus, veicot kadastra objekta meklēšanu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Kadastra informācijas sistēma”

Informācija par portālā Kadastrs.lv pieejamo datu aktualitāti pieejama portālā Kadastrs.lv

Lai noslēgtu līgumu, jāaizpilda pieteikuma veidlapa  un tā jānosūta:

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv

Pēc pieteikuma saņemšanas, Dienests sagatavos līguma projektu.

Pēc līguma abpusējas parakstīšanas  Dienestā 3 darba dienu laikā izveidos līgumā noteiktajām personām atbilstošas tiesības un piešķirs tiesības portālā Kadastrs.lv pieprasīt un saņemt Tipveida informāciju.