Izpildes termiņš darba dienās
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Portālā Kadastrs.lv var pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Tiesības veikt Kadastra informācijas sistēmas teksta datu par kadastra subjektiem apstrādi (piemēram, pārlūkošanu vai meklēšanu pēc personas koda) Dienests nodrošina tikai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Lai saņemtu pakalpojumu, jānoslēdz līgums ar Dienestu.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu (viens īpašums) 3.40 EUR
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu (viens mēnesis) 194.85 EUR

Lai noslēgtu līgumu, jāaizpilda pieteikuma veidlapa  un tā jānosūta Korporatīvo klientu centram

Pēc pieteikuma saņemšanas, Dienests sagatavos līguma projektu.

Pēc līguma abpusējas parakstīšanas  Dienestā 3 darba dienu laikā izveidos līgumā noteiktajām personām atbilstošas tiesības un piešķirs tiesības portālā Kadastrs.lv pieprasīt un saņemt Tipveida informāciju.

Pēc līguma abpusējas parakstīšanas var pārlūkot kadastra subjekta datus, veicot kadastra objekta meklēšanu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Kadastra informācijas sistēma”

Kadastra subjekta datu pārlūkošanai nepieciešams autentificēties portāla Kadastrs.lv 

Informācija par portālā Kadastrs.lv pieejamo datu aktualitāti pieejama portālā Kadastrs.lv

Saņemt pakalpojumu