Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Jebkurš VZD klientu apkalpošanas centrs

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta trešajai daļai un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 3. punktam pašvaldībai, ja tā nav kadastra subjekts, ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, t.sk. pašvaldībai nepiederošas ēkas, kuru saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek ar nekustamā īpašuma nodokli, nolietojuma aktualizāciju Kadastrā.

Pašvaldība ierosināt ēkas nolietojuma aktualizāciju Kadastrā var tikai tām ēkām, kam Kadastrā dati reģistrēti būvju kadastrālās uzmērīšanas (līdz 2006. gadam sauktu par būves pilnu tehnisko inventarizāciju (PTI)) datu  apjomā un apvidū ēkai nav mainījušies būves apjoma rādītāji (apbūves laukums, būvtilpums, platība).

Ja ēkai Kadastrā būvju kadastrālās uzmērīšanas datu apjomā ir reģistrēti tikai pamati, bet apvidū ir uzbūvēti arī citi konstruktīvie elementi, tad vietējā pašvaldība var ierosināt ēkas datu aktualizāciju, iesniedzot ēkas datu deklarāciju (skatīt pakalpojuma apraktu “Ēkas datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz deklarācijas pamata”).


Pieprasot pakalpojumu pašvaldībai, iesniegumā jānorāda:

  1. ka ēkas nolietojuma aktualizāciju Kadastrā pieprasa nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām;
  2. ēkas kadastra apzīmējumu.
  3. pieprasījums  izsniegt Apliecinājumu par datu aktualizāciju Kadastrā, ja tāds ir nepieciešams.

 Iesniegumu jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu un jānosūta:

  • uz VZD vai kādu no VZD reģionālo nodaļu oficiālās elektroniskās adreses kontiem;
  • uz kādu no VZD klientu apkalpošanas centru elektroniskā pasta adresēm.

Izpildot pakalpojumu VZD :

  1. apsekos  ēku dabā,   novērtējot ēkas konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta nesošo konstrukciju un jumta seguma) raksturojošos rādītājus –   materiālu, konstrukcijas veidu, konstruktīvā elementa ekspluatācijā pieņemšanas un ekspluatācijā uzsākšanas gadu, kā arī to nolietojuma pazīmes;
  2. aktualizēs datus par ēku Kadastrā, kā rezultātā tiek aktualizēts ēkas nolietojuma procents, kas ietekmē ēkas kadastrālo vērtību.

Pakalpojuma izpilde ir iespējama arī tad, ja objekta apsekošanas laikā nav nodrošināta VZD darbinieka iekļūšana ēkā, bet VZD darbinieka piekļūšana pie ēkas ir iespējama tik tuvu, lai varētu veikt vizuālo apskati.

Pēc pašvaldības pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz Apliecinājumu par datu aktualizāciju Kadastrā.

Gadījumā, ja pēc ēkas nolietojuma aktualizēšanas nepieciešams sagatavot ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, jāpasūta pakalpojums “Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.

Ja pakalpojuma izpildes laikā:

  1. ēka nebūs pieejama apskatei (piemēram, ēka ir privātā teritorijā aiz žoga un piekļūšana nav iespējama),  VZD apturēs pakalpojuma izpildi līdz vienam mēnesim, lai pašvaldība VZD pārstāvim nodrošinātu piekļuvi ēkai tik tuvu, lai varētu veikt vizuālo apskati;
  2. tiks konstatēta ēkas neesība vai ēkas pārbūve, VZD  atteiks pakalpojuma izpildi.

Pakalpojuma izpildes ietvaros sagatavotos dokumentus VZD vietējai pašvaldībai izsniegs elektroniskā veidā, nosūtot uz pašvaldības oficiālās elektroniskās adreses kontu.

VZD pakalpojumu sniedz par maksu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Cenrāža pozīcija Mērvienība Cena, EUR
Ēkas nolietojuma noteikšana vienas zemes vienības ietvaros par katru ēku, neatkarīgi no ēkas būvtilpuma 34.35
VZD speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no VZD reģionālās nodaļas biroja* viens izbraukums 11.70
VZD transporta izmantošana kilometrs 0.47
Kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums kadastra objekts 30.00

* Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no VZD neatkarīgu apstākļu dēļ vai tiek izmantots klienta transports, izbraucot uz objektu.

Saņemt pakalpojumu