Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam (turpmāk – Likums), īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, tiks veiktas izmaiņas administratīvo teritoriju un novadu teritoriālajā iedalījumā, kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Likums paredz, ka 2021. gada 1. jūlijā, izbeidzās visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Jaunā pašvaldība būs novadā iekļauto līdzšinējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Tāpat Likumā tiek noteikts pārejas periods, lai valsts reģistros un informācijas sistēmās varētu veikt attiecīgas izmaiņas atbilstoši jauno administratīvo teritoriju iedalījumam. VZD izmaiņas Adrešu reģistrā atbilstoši likumam ieviesīs līdz 2021. gada 16. jūlijam, citām valsts pārvaldes institūcijām izmaiņas to uzturētajās informācijas sistēmās jāievieš līdz 2021. gada 31. decembrim.

VZD Adrešu reģistrā izmaiņas atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam ieviesa 2021. gada 30. jūnijā. Attiecīgi visas informācijas sistēmas, kuras izmanto Adrešu reģistra datus, izmaiņas saņema jau 2021.gada 1.jūlijā. Arī Kadastra informācijas sistēmā 2021. gada 1. jūlijā kadastra objektiem adreses bija norādītas atbilstoši Likuma pielikumā norādītajām administratīvajām teritorijām, un to teritoriālā iedalījuma vienībām.

Līdz ar to, visos, pēc 2021. gada 1. jūlija sagatavotajos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos norādāma adrese atbilstoši Likuma pielikumā norādītajām administratīvajām teritorijām, un to teritoriālā iedalījuma vienībām. Attiecīgi pirms 2021. gada 1. jūlija sagatavotajos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos norādāma adrese, kas ir aktuāla līdz 2021. gada 1. jūlijam. Tādējādi var veidoties situācijas, ka atsevišķiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, kas sastādīti pirms un pēc izmaiņām administratīvo teritoriju iedalījumā, adreses var atšķirties. Savukārt, ja visi zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti būs sagatavoti līdz 2021. gada 1. jūlijam, bet VZD iesniegti pēc  2021. gada 1. jūlija, tad dokumentu pārveide uz jaunajām adresēm nav jāveic. Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, ja mainīta adrese vai precizēta tās pieraksta forma, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

Attiecībā uz uzaicinājuma vēstuļu uz zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem nosūtīšanu, norādot saņēmēja adresi, ir jāņem vērā jaunais administratīvo teritoriju un novadu teritoriālais iedalījums. Ja uzaicinājums nosūtams pašvaldībai, ir jāņem vērā administratīvās teritorijas administratīvais centrs atbilstoši Likuma pielikumā norādītajam. Ņemot vērā, ka pirms 2021. gada 1. jūlija izsniegtajā kadastra informācijā norādītā novada pašvaldības (domes) adrese var būt neaktuāla – konkrētajā adresē pašvaldība (dome) savu funkciju vairāk nepilda, tad norādām, ka, pēc nepieciešamības, novada pašvaldību (domju) adreses var iegūt to oficiālajās mājaslapās, kur norādīta kontaktinformācija.

Kā arī norādām, ka tāpat kā līdz šim darbosies Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 219. punkts, kas paredz, ka apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem (vienu eksemplāru) iesniedz vietējā pašvaldībā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu saskaņošanai (izņemot servitūtus). Vietējās pašvaldības pārstāvis saskaņo apgrūtinājumus, izdarot attiecīgu atzīmi uz apgrūtinājumu plāna vai informācijas par apgrūtinājumiem. Atbilstoši Likumam pēc 2021. gada 1. jūlija darbu uzsāks jaunās pašvaldības, līdz ar to saprotams, ka apgrūtinājumu plāni būs jāiesniedz saskaņošanai jaunajās pašvaldībās.