2014. gada 13. februārī spēku zaudēja Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumi Nr. 754 „Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” un to vietā stājas spēkā Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumi Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” (turpmāk – Vienotā klasifikatora noteikumi).

Vienotā klasifikatora noteikumi apvieno līdz šim pastāvošās divas vienas nozīmes klasifikācijas vienā klasifikatorā, sistematizē un precizē apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru piemērošanu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, kas paredz jaunus objektus, kam tiek noteiktas aizsargjoslas, vai nosaka jaunas aizsargjoslu platības u.tml. Atbilstoši Vienotā klasifikatora noteikumu 3. punktam attiecīgajā klasifikatorā noteiktie apraksti un kodi jāizmanto gan valsts informācijas sistēmās, gan attiecīgajos dokumentos.

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 37.14.3. apakšpunktā ir noteikts, ka zemes ierīcības projektā katrai projektētajai zemes vienībai apgrūtinājuma klasifikācijas kodu norāda normatīvajos aktos apgrūtinājumu klasifikācijas jomā noteiktajā kārtībā, savukārt minēto noteikumu 16.1. punktā ir norādīts, ka zemes ierīkotājs projekta izstrādē izmanto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu projektētajai teritorijai un tām teritorijām, kas robežojas ar projektēto teritoriju. Līdz 2014. gada 13. februārim apgrūtināto teritoriju (t.sk. aizsargjoslu) klasifikācijas kodi zemes ierīcības projektā bija jānorāda atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā) izmantotajai klasifikācijai – t.i., vai nu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” vai Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumiem Nr.754 „Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība”. Sākot ar 2014. gada 13. februāri, izstrādājot zemes ierīcības projektu, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu un apgrūtināto teritoriju apraksti un kodi jānorāda atbilstoši Vienotā klasifikatora noteikumos noteiktajam regulējumam.