Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības izstrādes noteikumi” 31.5. apakšpunktā noteikts, ka zemes ierīkotājs ar drošu elektronisko parakstu parakstāmajā un ar laika zīmogu iezīmējamā projektā ietver šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4. apakšpunktā norādīto dokumentu kopumu portatīvā dokumenta (PDF) formātā.

Aicinām iepazīties kā izveidojams dokumentu kopums portatīvā dokumenta (PDF) formātā.