Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības izstrādes noteikumi” 45. punktā noteikts, ka šo noteikumu 31. un 44. punktā minēto dokumentu un datņu nosaukumus veido atbilstoši paraugam, kas publicēts Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē. Aicinām iepazītis ar elektronisko dokumentu un datņu nosaukumu paraugiem.

Dokumentiem un datnēm, kas nav norādītas augstāk  esošajā paraugā, nosaukumus veido, norādot lielos burtus „ZIP”, saīsinātu dokumenta veida pierakstu un dokumenta datumu (formātā „ggggmmdd” bez punktiem, atstarpēm, starpsvītrām u.tml.).