Atbilstoši likumam “Grozījumi Zemes ierīcības likumā”, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, VZD no minētā datuma vairs nesniedz atzinumu par zemes ierīcības projekta grafisko daļu.