Lai vienkāršotu zemes ierīcības projekta grafiskās daļas izstrādes procesu, VZD ir sagatavojis un piedāvā lietot :

Resursu datne ir  izstrādāta atbilstoši 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 2. pielikumā noteiktajai projekta grafiskajā daļā lietojamajai specifikācijai. Tā paredzēta Microstation XM, Microstation V8i un jaunāku Microstation versiju programmatūras lietotājiem.

Lietojot datni, ir iespējams automātiski nodefinēt nepieciešamā elementa parametrus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām.