• Par atzīmi “koordinātu nesakritība”.

VZD no 07.04.2017. ir papildinājis izsniedzamo Kadastra informāciju ar jaunu ierakstu. Turpmāk sadaļā “Informācija no zemes vienības pamatdatiem” var būt ieraksts, ka zemes vienībai ir reģistrēta koordinātu nesakritība. Šī informācija parādās arī Kadastrs.lv kartes skatā uzlecošajā logā.

  • Ko nozīmē atzīme "Koordinātu nesakritība"?

Šī atzīme nozīmē, ka mērnieks ir konstatējis, ka zemes vienības robežpunktiem ir noteiktas nepareizas koordinātas.

  • Kādās situācijas šo atzīmi reģistrē?

Koordinātu nesakritības atzīmi reģistrē no mērnieka atzinuma par robežu neatbilstību, ja tajā norādīta Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 99.punktā minētā situācija un pievienoti kontrolmērījumi.

  • Ko darīt mērniekam, ieraugot šādu atzīmi?

Nepieciešamības gadījumā pieprasīt VZD informāciju, uz kāda dokumenta pamata šī atzīme ir reģistrēta un, ja šis dokuments nav atrodams sākotnēji izsniegtajos arhīva materiālos, lūgt to izsniegt. VZD par šāda dokumenta izsniegšanu nepieprasa papildus samaksu.

Šī atzīme nav uzskatāma par robežu neatbilstības atzīmi, kas ierobežo iespējas veikt meža inventarizāciju, u.tml.. Zemes vienība, kurai ir šāda atzīme, netiek iekļautas kadastra kartes kļūdaino zemes vienību slānī. 

Piemērs no Kadastra informācijas zemes kadastrālajai uzmērīšanai:

Koordinātu nesakritība

Ja priekšizpētes laikā tiek konstatēts iespējams “starpgabals” (piemēram, pusceļš, kas varētu piekrist pašvaldībai), vispirms jāveic robežu apsekošana. Ja tās laikā apstiprināsies “starpgabala” esamība, tad skenētu apsekošanas aktu jānosūta uz klienti@vzd.gov.lv un tiks izveidota jauna zemes vienība. Papildus lūdzam norādīt arī pakalpojuma numuru ar kuru saņemta informācija no VZD.

Priekšizpētes laikā konstatēto apraksta aktā par konstatēto robežu neatbilstību, kuru pievieno apsekošanas uzaicinājuma vēstulei. Uz apsekošanu aicina arī pašvaldību, kā iespējamā “starpgabala” īpašnieci.

Apsekošanas laikā, pēc mērījumu veikšanas un visu īpašnieku t.sk. pierobežnieku un pašvaldības viedokļu uzklausīšanas, mērnieks pieņem lēmumu par robežas atrašanās vietu. Ja tiek veidots “starpgabals”, tad skenēts apsekošanas akts jānosūta klienti@vzd.gov.lv un tiks izveidota jauna zemes vienība un izsniegts kadastra apzīmējums.

Šīs kārtības mērķis ir nodrošināt, ka rezerves zemes fondā tiek iekļautas tikai tādas zemes vienības, kas patiešām pastāv.

Vēršam uzmanību, ka vairumā gadījumu nav jāveido starpgabali, bet ir pieļautas kļūdas iepriekšējā mērniecībā nepieslēdzoties pie iepriekš noteiktām robežām. Šādos gadījumos ir jārisina robežu neatbilstība. Lai izveidotu starpgabalu ir jābūt pārliecībai, ka savulaik šajā vietā ir tikusi plānota, bet nav izveidota zemes vienība, piemēram, tā ir iezīmēta pagasta zemes ierīcības projektā.