Statuss:
Īstenošanā
Eraf

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Projekta nosaukums un numurs: “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)”, projekts Nr.  2.2.1.1/19/I/005

Projekta ieviešanas periods: 2019. gada 26. novembris – 2022. gada novembris

Projekta finansējums (EUR):

Projekta finansējums (EUR):

  • kopējais projekta finansējums: 3 075 000 EUR
  • ārvalstu finansējums: 2 613 750 EUR (85%)
  • līdzfinansējums: 461 250 EUR (15%)

Saņēmējs: Būvniecības valsts kontroles birojs (VZD ir projekta partneris bez finansējuma).

Nodrošināta datu apmaiņa starp BIS un Kadastra informācijas sistēmu, lai automātiski dzēstu būvi no kadastra, līdz ko sagatavots dokuments, kas apliecina būves neesību apvidū, kā arī – informācijas par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšana Kadastra informācijas sistēmā, līdz ko BIS sagatavots dokuments par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu.

Nodrošināts, ka izmantojot BIS var ierosināt VZD pakalpojumus –  būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu un datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, kā arī būves vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves.

Projekta virsmērķis: veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" sasniegšanu, realizējot pasākumus aktivitātes "2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros. Projekta virsmērķi iecerēts sasniegt, pilnveidojot un paplašinot BIS funkcionalitāti, lai nodrošinātu centralizētas kopdarbības platformu buvniecības procesu pārvaldībai un attīstītu būvju dzīvescikla pārvaldību, atbilstoši modernākajam pasaules un Eiropas Savienības tendencēm, kā arī veicinātu administratīvā sloga ietekmes samazināšanu, un pakāpeniski nodrošinot Būves informācijas modeļa principu atbalstu.

Projekta mērķi:

  1. būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.
  2. administratīvā sloga samazināšana privatpersonām un juridiskām personām.
  3. pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums.