Eraf

Par projektu:

Dienesta projekts  “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība” (projekta identifikācijas numurs 2.2.1.1/21/I/003) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Projekts ir vērsts uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēmas) pielāgošanu pilnveidotiem procesiem, datu apmaiņai ar citām valsts informācijas sistēmām (turpmāk - VIS) un datu pakalpojumu attīstībai, – nodrošinot kadastra datu pieejamību sabiedrībai un citām valsts informācijas sistēmām ērtā, kvalitatīvā un mūsdienu prasībām un standartiem atbilstošā veidā, kā arī nodrošinot klientiem efektīvus, starp citām valsts informācijas sistēmām integrētus biznesa procesus un e-pakalpojumus datu reģistrācijai, aktualizācijai un izmantošanai.

Projekta mērķi:

  1. pilnveidot valsts teritorijā esošo nekustamo īpašumu, to objektu, zemes vienību daļu un to īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju uzskaites un pārraudzības procesus, lai nodrošinātu īpašuma vienotas reģistrācijas procedūru starp Kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu.
  2. paaugstināt datu kvalitāti, ticamību un aktualitāti Kadastra informācijas sistēmas, paredzot kadastra datu izmaiņu monitoringu.
  3. pilnveidot Kadastra informācijas sistēmas datu apmaiņas procesus ar citām VIS (tajā skaitā pašvaldībām), optimizējot biznesa procesus.
  4. pilnveidot kadastrālās vērtēšanas procesus, nodrošinot kadastrālās vērtības modeļu pilnveidošanu.
  5. nodrošināt aktuālu un ticamu Kadastra informācijas sistēmas datu pieejamību sabiedrībai.

Par darbībām projekta mērķu sasniegšanai:

Lai sasniegtu projekta ietvaros noteiktos rezultātu un iznākuma rādītājus, Valsts zemes dienests īstenos noteiktu darbību kopumu: projekta mērķiem atbilstoša risinājuma plānošanu un prasību sagatavošanu, izstrādi, risinājuma kvalitātes uzraudzību, Kadastra informācijas sistēmas lietotāju un administratoru apmācības un risinājuma ieviešanu.

Projekta sadarbības partneri:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu administrācija, Būvniecības valsts kontroles birojs, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Projekta īstenošanas laiks: 2021. gada 16. novembris – 2023. gada 15. decembris (25 mēneši)

Projekta finansējums: kopējais finansējums 3 000 000 eiro, no kā 2 550 000 eiro ir ERAF finansējums (85%) un 450 000 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums (15%).

Projekta vadītājs:

Dace Zaļkalne

Departamenta direktors
Dace.Zalkalne [at] vzd.gov.lv