Statuss:
Noslēdzies
Eraf

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekts  Nr. 2.2.1.1/17/I/019  "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma"

Projekta "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma" īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un Centrālo statistikas pārvaldi.

Projekta norises laiks: no 2018. gada 16. maija līdz 2021. gada 15. maijam (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums ir 1 000 000,00 EUR.

Projekts īstenots kā viens no programmas projektiem, kas paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē. Projektā izvirzītie mērķi noteikti tā, lai tie veicinātu ne tikai programmas mērķu sasniegšanu, bet arī VARAM izvirzīto mērķu īstenošanu attiecībā uz publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi – „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.”
Projekta ietvaros tika izvirzīti trīs VIIS attīstības virzieni :

  1. Nodrošināt pielāgojamu un centralizētu izglītības kvalitāti raksturojošo rādītāju apkopošanu un uzkrāšanu izglītības kvalitātes monitoringa vajadzībām;
  2. Nodrošināt izglītības kvalitāti un tās izmaiņu raksturojošās informācijas pieejamību dažādu sabiedrības grupu vajadzībām;
  3. Uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, pilnveidojot IZM resora pamatdarbības procesus Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu apstrādē un kvalitātes nodrošināšanā.

Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu izstrādāts datu apmaiņas risinājums datu apmaiņai starp VIIS un Valsts adrešu reģistru izglītības kvalitātes monitoringa indikatoru uzkrāšanai un apstrādei VIIS.  Valsts zemes dienests projekta ietvaros ir nodrošinājis Valsts adrešu reģistra datu nodošanu uz VIIS, lai uzlabotu datu kvalitāti, kā arī datus par izglītības iestāžu atrašanās vietas koordinātām, lai veiktu izglītības datu analīzi teritoriālā plānojuma kontekstā, un tiktu nodrošināta iespēja sagatavot izglītības kvalitāti raksturojošos datus  kartēs un pārskatos.