Pašvaldība saskaņo apgrūtinājumu plānā attēloto apgrūtinājumu atbilstību teritorijas plānošanas dokumentiem un apgrūtinājumu, kas nav attēloti teritorijas plānošanas dokumentos – atbilstību apvidū esošiem, apgrūtinājumu izraisošiem objektiem. Kā arī normatīvajos aktos noteiktiem apgrūtinājumiem, kas nav attēloti teritorijas plānojumos. Pašvaldības kompetencē nav servitūtu saskaņošana (Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 219.p.)

Saskaņā Minstru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu" (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) 219. punktu, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu un sagatavojot apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem (vienu eksemplāru), to iesniedz vietējā pašvaldībā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu saskaņošanai (izņemot servitūtus). Atbilstoši minēto noteikumu  220. punktam, ka VZD teritoriālā struktūrvienībā iesniedz divus apgrūtinājuma plāna vai informācijas par apgrūtinājumiem eksemplārus, no kuriem viens ir saskaņots ar vietējo pašvaldību. Vietējā pašvaldībā papīra formā saskaņoto apgrūtinājumu plānu VZD iesniedz vienlaicīgi ar elektronisko zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, kopā ar citiem papīra formā sagatavotiem noteiktiem dokumentiem.

Pirms iesniegšanas vietējā pašvaldībā elektroniskai saskaņošanai mērnieks sagatavo apgrūtinājumu plānu – vienā no Noteikumos Nr.1019 noteiktajiem formātiem portatīvā dokumenta (PDF) vai digitāli saspiesta un kodēta attēla (TIFF) datņu formātā vai datnes formātā DGN vai DWG un paraksta to ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu). Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. pantu, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj dokumenta autoru nosaukumu, dokumenta datumu un parakstu. Elektronisko dokumentu likuma 3. panta otrā daļā minēts, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. 

Elektroniski sagatavotu apgrūtinājuma plānu mērnieks nosūta vietējā pašvaldībā elektroniskai saskaņošanai.

Saskaņā ar 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” 12. punktu dokumenta dienesta atzīmes, saskaņojuma uzrakstu, atzīmi par dokumenta saskaņojumu, kā arī dokumenta apstiprinājuma uzrakstu un atzīmi par dokumenta apstiprinājumu iestāde elektroniskajā dokumentā noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu vai kā atsevišķu datni, kuru paraksta kopā ar elektronisko dokumentu. Dokumenta saskaņojuma uzraksts un atzīme par dokumenta saskaņojumu noformēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu.

Līdz ar to, vietējai pašvaldībai, saskaņojot elektroniski sagatavoto apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem, jārīkojas šādi:

  • ja vietējās pašvaldības izmantotais elektroniskās parakstīšanas rīks nenodrošina saskaņojuma uzraksta ierakstīšanu saskaņotajā dokumentā, tad izveido jaunu elektroniskā dokumenta pakotni, kurā ievieto saskaņojuma uzrakstu un mērnieka parakstīto apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem, un paraksta izveidoto pakotni  ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu. Saskaņojuma uzrakstu var sagatavot TXT, WORD, PDF vai TIFF formātos, ietverot šādu saturu: vārdu „SASKAŅOTS”, amatpersonas pilnu amata nosaukumu, ietverot arī pilnu pašvaldības nosaukumu, vārdu, uzvārdu, saskaņošanas datumu;
  • ja vietējās pašvaldības izmantotais elektroniskās parakstīšanas rīks nodrošina saskaņojuma uzraksta ierakstīšanu saskaņotajā dokumentā, tad saskaņojuma uzrakstu noformē (ieraksta) mērnieka parakstītajā apgrūtinājumu plānā vai informācijā par apgrūtinājumiem un paraksta to ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

No vietējās pašvaldības saņemto elektroniski saskaņotu apgrūtinājuma plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem mērnieks pievieno elektroniskai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai (Noteikumu Nr. 1019 261.2. apakšpunkts). Elektroniski saskaņotam apgrūtinājuma plānam piešķir nosaukumu KA_Z_aplans_skanots_DAT un norāda elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas pakotnē esošo dokumentu sarakstā.

Pēc saskaņošanas mērnieks sagatavo apgrūtinājumu plāna vai informācijas par apgrūtinājumiem papīra formā saskaņā ar Noteikumu Nr. 1019 220. punktu izsniegšanai īpašniekam (kopīpašniekam) un zemesgrāmatu nodaļai, saskaņojumu noformējot atbilstoši minēto noteikumu 17. pielikuma 1.7.1. apakšpunktam (parakstu, kas apliecina saskaņojumu, izdara uz viena apgrūtinājumu plāna eksemplāra, pārējos eksemplāros mērnieks ieraksta tās personas vārdu, uzvārdu, saskaņošanas datumu, kura veikusi saskaņošanu, bet paraksta vietā ieraksta vārdu „paraksts”).

Prezentācija par apgrūtinājumu plānu elektronisku saskaņošanu pieejama šeit.

Praksē ir iespējami gadījumi, kad cita informācija abos plānos varētu atšķirties, bet tas nedrīkst ietekmēt apgrūtinājumu informāciju. Ņemot vērā pašvaldībai skaņojamās informāciajs apjomu (sk. 2. jautājumu), tad abos plānos jābūt pilnībā identiskai informācijai, ko saskaņo pašvaldība (apgrūtinājumu skaits, veids, apgrūtinājuma klasifikācijas kods, apraksts).

Pārzīmējot apgrūtinājumu plānu kamerāli, apgrūtinājuma platības pierakstā pāriet no garumiem uz platībām (Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019. “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 255.1.3. p). Platību aprēķina, ievērojot Aizsargjoslu likumā (plānā kamerālās pārzīmēšanas brīdī spēkā esošajā redakcijā) noteikto minimālās joslas platumu.  

VZD norāda, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pārrēķins jau veikts un platība ir norādīta, tad kamerāli pārzīmējot apgrūtinājumu plānu platību nepārrēķina, bet norāda Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto platību.

Plāna pārskaņošana ir jāveic gadījumos, ja apgrūtinājumu plānā mainās apgrūtinājumu skaits (tajā skaitā, ja nemainās skaits, bet veids) un apgrūtinājuma klasifikācijas kods, apraksts.