Zemes vienības īpašnieks – fiziska persona iesniegusi uzņēmumā iesniegumu ar lūgumu veikt zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu. Visus zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, tajā skaitā iesniegumu VZD par zemes vienības daļas reģistrāciju, ir parakstījis īpašnieks – fiziska persona. Pēc dokumentu iesniegšanas klientu apkalpošanas centrā, konsultants informējis, ka dienu iepriekš Kadastrā ir mainījusies informācija par nekustamā īpašuma piederību –  šobrīd minētā zemes vienība ir kopīpašums, kas pieder tai pašai fiziskai personai un juridiskai personai SIA. Līdz ar to, zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu vairs nav iespējams reģistrēt. 

Kādas darbības ir nepieciešams veikt, lai pabeigtu ZKUL reģistrāciju VZD? Vai ir nepieciešams labot iesniegumu VZD un papildināt to ar SIA? Vai arī process jāsāk no sākuma?

Ņemot vērā notikušo īpašuma tiesību pārreģistrāciju zemesgrāmatā, no noteikta datuma nekustamā īpašuma īpašnieks ir gan fiziska persona, gan juridiska persona, līdz ar to fiziskai personai vienai pašai pēc pēc īpašumtiesību izmaiņām nav tiesības iesniegt iesniegumu VZD par kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. 

Ievērojot minēto, līdz noteitkajam datumam, kad fiziska persona bija nekustamā īpašuma īpašnieks, visas veiktās darbības (iesnieguma, zemes vienību robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas aktu saskaņošana, zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu saskaņošana), ir pamatotas. Un pie šādiem apstākļiem nav pamats VZD pieprasīt iesniegt minētos dokumentus ar jauno nekustamā īpašuma īpašnieku SIA un fiziskas personas parakstu.

Savukārt iesniegums VZD kadastra datu aktualizācijai ir jāparaksta abiem kopīpašniekiem.