Noteikumi Nr. 1019 attiecībā uz ēkām un būvēm nosaka, ka uzmēra ēkas un ēku daļas (lieveni, terasi, ārējās kāpnes, jumta pārkares projekciju (ja pārkare balstās uz kolonām), pandusu) un inženierbūves un citus situācijas elementus atbilstoši ierosinātāja pieprasījumam. Apakšzemes inženierbūves uzmēra pēc ierosinātāja pieprasījuma, ja ierosinātājs ir nodrošinājis, ka objekta atrašanās vieta apvidū ir viennozīmīgi identificējama.

Situācijas elementa „būves un būves daļas” uzmērīšanā ievēro nosacījumu, ka tās tiek uzmērītas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā. Tas nozīmē, uzmērot situācijas elementus, kas atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 „Būvju klasifikācijas noteikumi” (turpmāk – Būvju klasifikācija) klasificējami kā ēkas vai inženierbūves un jāņem vērā Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem (turpmāk Ministru kabineta noteikumi Nr. 48) 6. punktā noteiktie kritēriji, kādas būves (veidojumus- iekārtas, u.c.) kadastrāli neuzmēra. Ja atbilstoši Būvju klasifikācijai apvidū konstatētas ēkas, kuras atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 48 6. punkta kritērijiem, tās attiecīgi netiek uzmērītas un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos netiek attēlotas, līdz ar to, pārējās ēkas zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos attēlojamas ar kadastra apzīmējumu. Savukārt, kā inženierbūves uzmērāmas būves, kuras atbilst Būvju klasifikācijai, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 48 6. punkta kritērijus un tikai tad, ja bijis ierosinātāja pieprasījums.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 171.2.7. apakšpunktu inženierbūves zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā uzmēra tad, ja to pieprasījis ierosinātājs. Savukārt apakšzemes inženierbūves uzmēra tad, ja to pieprasījis ierosinātājs un īpašnieks nodrošinājis to identificēšanu apvidū (Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 172. punkts).

Līdz ar to, inženierbūves, tajā skaitā Kadastrā reģistrētas inženierbūves, plānos jāattēlo tikai tad, ja ierosinātājs to pieprasījis.

Ja ierosinātājs lūdzis uzmērīt inženierbūves, mērniekam tās jāuzmēra. Ja īpašnieks nenodrošina apakšzemes inženierbūvju identificēšanu apvidū un tās nav iespējams uzmērīt, tad to attēlošanai plānos var izmantot ierosinātāja sniegto informāciju par to atrašanās vietu. Ierosinātāja sniegto informāciju, uz kuras pamata plānos attēlotas inženierbūves, ievieto elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā.

Kadastrā reģistrētajām inženierbūvēm plānos jānorāda to kadastra apzīmējumi.