Informācija par tiesvedību lietām, kurās ietverti arī zemes kadastrālās uzmērīšanas jautājumi. Spriedumi ir pieejami Latvijas tiesu portālā, ievadot attiecīgās lietas numuru

  •  Spriedums, ar kuru noraidīta prasība aktualizēt datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz mērniecības dokumentu pamatu (stājies spēkā 18.07.2014.), lietas numurs – A42846209;
  •  Spriedums, ar kuru noraidīta prasība atcelt Valsts zemes dienesta lēmumu (stājies spēkā 26.03.2013), lietas numurs – A420504011.
  •  Spriedums, kurā tiesa vērtē mērnieka sastādītu aktu ar ierakstītu, bet iebilduma cēlāja neparakstītu iebildumu (stājies spēkā 31.03.2016.), lietas numurs – A420324815.