Valsts zemes dienesta kolēģi studentiem piedāvā iesaistīties Dienestam aktuālu jautājumu risināšanā, piedāvājot studiju noslēguma darbu un citu pētījumu tēmas. 

 

Ar kadastrālo vērtēšanu saistītas tēmas

  • Nekustamo īpašumu masveida (kadastrālā) vērtēšana
  • Zemes kvalitatīvā novērtējuma aktualizācija balstoties uz augšņu pilotprojekta ietvaros iegūto informāciju un citiem parametriem
  • Lauku zemēm – zemes lietošanas veidu aktualizācija izmantojot tālizpētes datus
  • Masveida (kadastrālajā) vērtēšanā izmantojamo datu iegūšana un aktualizācija
  • Ekskluzīvo nekustamo īpašumu vērtēšana – masveida (kadastrālās) vērtēšanas ietvaros

 

Ar apgrūtināto teritoriju problemātiku saistītas tēmas

Dienesta pārziņā ir Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma ( ATIS), kurā datu sniedzējam ( objekta īpašniekam (valdītājam) vai institūcijai, kas atbild par datu sagatavošanu un iesniegšanu ATIS) ir jāiesniedz dati par apgrūtināto teritoriju (aizsargjoslu), kura ir noteikta Aizsargjoslu likumā. Attiecīgi esam saskārušies ar problemātiku ka atbildīgā institūcija nevar šos datus sagatavot un iesniegt iekļaušanai ATIS, jo nav izstrādāta metodika aizsargjoslas noteikšanai vai iztrūkst dati, lai attēlotu aizsargjoslu. 

  • Aizsargjoslu noteikšanas problemātika ap elektriskajiem tīkliem meža teritorijās un pie robežas ar mežu

Saskārāmies ar šo problēmu, virzot  Grozījumus Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā. Aizsargjoslu likuma 16. panta otrās daļas 2.1 punkts nosaka aizsargjoslu – gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām, ja tās šķērso meža teritoriju un 33. panta astotā daļa nosaka, ka šo aizsargjoslu objekta īpašnieks vai valdītājs grafiski attēlo 16. panta otrās daļas 2.1 punktā noteikto aizsargjoslu robežas, saskaņo tās ar attiecīgo pašvaldību un aizsargjoslu robežu datus iesniedz Dienestam. Datu sniedzējs nevar šo izpildīt, jo nav grafiskā materiāla, kuru varētu izmantot datu sagatavošanai un datu aktualizēšanai, kā arī nav definēts jēdziens – “meža teritorija”. 

  • Purvu aizsargjoslu noteikšanas problemātika

Saskaņā ar Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu informāciju ATIS par purvu robežām sniedz Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, bet saskaņā ar 7. panta 6. punktu aizsargjoslas ap purviem nosaka Valsts meža dienests.

Saistībā ar Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma normu prasībām par purvu un to aizsargjoslu datu sniegšanu ATIS, aktualizējās jautājums par dažādi iegūtu un noteiktu purvu teritoriju un purvu aizsargjoslu datu savietojamību, jo šobrīd Latvijas likumdošanā nav noteikta viena konkrēta purva definīcija. Uz doto brīdi katra institūcija reģistrē un klasificē purvus pēc atšķirīgas metodikas (kritērijiem), balstoties uz savas nozares normatīvajiem aktiem u.tml., tādēļ tie nav savstarpēji savietojami un izmantojami ATIS apgrūtināto teritoriju izdalīšanai pēc pašreiz paredzētā modeļa. Problēmas risināšanai jānovērš pretruna starp Aizsargjoslu likuma 33. panta desmito daļu un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 7. panta 6. punktu. 

  • Apgrūtinājumu datu  kvalitāte, kas iegūti ATIS un kadastra kartes šķelšanas rezultātā