Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 53. punkta izpildi, VZD  publicē tipveida izdruku saturu:

 1.  Kadastra objekta identifikators;
 2.  Nekustamā īpašuma sastāvs;
 3.  Nekustamā īpašuma pamatdati;
 4.  Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;
 5.  Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;
 6.  Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības.
 1.  Kadastra objekta identifikators;
 2.  Nekustamā īpašuma sastāvs;
 3.  Nekustamā īpašuma pamatdati;
 4.  Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;
 5.  Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;
 6.  Atzīmes.
 1.  Kadastra objekta identifikators;
 2.  Zemes vienības pamatdati;
 3.  Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;
 4.  Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;
 5.  Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;
 6.  Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana.
 1.  Kadastra objekta identifikators;
 2.  Zemes vienības daļas pamatdati;
 3.  Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;
 4.  Nomas pamatdati;
 5.  Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;
 6.  Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana.
 1.  Kadastra objekta identifikators;
 2.  Būves pamatdati;
 3.  Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;
 4.  Būves konstruktīvie elementi;
 5.  Būves apjoma rāidītāji;
 6.  Labiekārtojumi;
 7.  Kopējais platību sadalījums pa platību veidiem.
 1.  Kadastra objekta identifikators;
 2.  Būves pamatdati;
 3.  Būves konstruktīvie elementi;
 4.  Būves apjoma rāidītāji;
 5.  Labiekārtojumi;
 6.  Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības.
 1.  Kadastra objekta identifikators;
 2.  Telpu grupas pamatdati;
 3.  Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji;
 4.  Labiekārtojumi;
 5.  Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības.