attēls

VZD iesniedz:

 1. ar mērnieka drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu elektronisko ZKU lietu (turpmāk – eZKUL), kuru sagatavo kā pakotni (A daļa);
 2. speciāli sakārtotu vektordatni (B daļa);
 3. dokumentus papīra formā (C daļa);
 4. dokumentus elektroniskā vai papīra formā (D daļa).

A daļā ietilpst:

 • Papīra formas dokumentu elektroniskās kopijas. Papīra formas dokumentu elektroniskās kopijas ir visi sākotnēji papīra formā sagatavotie dokumenti ZKU, kurus mērnieks saņem no ierosinātāja un valsts un pašvaldības institūcijām, uzsākot ZKU vai ZKU procesā;

Papīra formas dokumenta elektronisko kopiju apliecina, pievienojot tam apliecinājuma uzrakstu pirms šī dokumenta pakotnes parakstīšanas ar mērnieka drošo elektronisko parakstu. Apliecinājuma uzrakstu sagatavo mērnieks, tajā norādot tekstu: „KOPIJA PAREIZA”, zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona Vārds Uzvārds, sertifikāta numurs un datums.

Elektronisko dokumentu sagatavošanā jāievēro ne tikai elektronisko dokumentu sagatavošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, bet arī Dokumentu juridiskā spēka likumu un citus normatīmatīvis aktus, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību. Elektroniskam dokumentam jābūt sagatavotam ar tādiem paņēmieniem un tādā kvalitātē, kas nodrošina elektroniskā dokumenta juridisko spēku un informatīvo funkciju, kā arī iespēju radīt dokumenta atvasinājumu.

 •  Dokumenti un datnes, kuras mērnieks sagatavo ZKU procesā (Noteikumu 263. punkts). Elektronisko dokumentu sadaļai pievieno arī no ierosinātāja un valsts, un pašvaldības institūcijām saņemtos elektroniski sagatavotos dokumentus (piemēram, pašvaldības ar elektronisko parakstu parakstīts lēmums), kā arī dokumentus, kas sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta (piemēram, kadastra informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai);
 •  Dokumentu uzskaites elektroniski sagatavots saraksts, kurā uzskaitīti elektroniskajā kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietotie dokumenti (nav jāuzskaita dokumenti, kurus iesniedz papīra formā kopā ar elektronisko ZKU lietu).

Datnes, parakstot ar mērnieka drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tiks apvienotas vienā EDOC failā (pakotnē). Kad pakotne ir izveidojusies, tās nosaukumu nomaina, atbilstoši Noteikumu 269. punktam. Šeit ir pieejami datņu (arī pakotnes) nosaukumu paraugi.

Pirms datņu parakstīšanas tās nearhivēt (neizmanto kādu no datņu arhivēšanas programmām, piemēram: WinZip, WinRAR)!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019  „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” grozījumiem 2014. gada 23. decembrī, kas stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri, ir paredzēts:

 • Plānu eksemplāru skaits samazinās un tie ir sagatavojami attiecīgi par vienu mazāk, jo ar 1. janvāri zemesgrāmatu nodaļās tos iesniegt nevajag. No minētā izriet, ka arī VZD struktūrvienībā iesniedzot lietu pēc 2015. gada 1. janvāra, plānu skaits attiecīgi samazināms.
 • Elektroniskās kadastrālās uzmērīšanas lietas A daļas pakotnē jāievieto mērniekam iesniegto katra papīra formas dokumenta elektroniska kopija. Minētais attiecināms uz visām elektroniskajām kadastrālās uzmērīšanas lietām, kas tiek iesniegtas pēc 2015. gada 1. janvāra.

B daļā ietilpst Mērnieka speciāli sagatavota vektordatne, kurā ir ietverta informācija zemes vienības datu reģistrācijai Kadastrā.

Datni nav jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

C daļā ietilpst ar ZKU lietu kopā iesniedzamie mērnieka sagatavoti oriģinālie papīra formas dokumenti

 • zemes robežu plāns;
 • zemes vienības daļas robežu plāns;
 • robežas apsekošanas akts;
 • robežas atjaunošanas akts;
 • citi plāni, akti un papīra formas dokumenti.

Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", kas stājās spēkā 2019.gada 6.decembrī, VZD iesniedzams zemes robežu plāna viens eksemplārs, situācijas plāna  viens eksemplārs un apgrūtinājumu plāna vai informācijas par apgrūtinājumu neesību divi eksemplāri (Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 18.nodaļā noteiktajā gadījumā plānus kamerāli pārzīmējot – apgrūtinājumu plāna viens eksemplārs).” 

Gadījumos, kad tiek veiktas nekustamā īpašuma veidošanas darbības - jauna nekustamā īpašuma reģistrācija, nekustamā īpašuma sastāva grozīšana, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu" 50.1. punktu, ja nekustamo īpašumu veido, sadalot nekustamo īpašumu, kurā ietilpst divas vai vairākas vienā zemes robežu plānā attēlotas zemes vienības, pirms nekustamā īpašuma veidošanas izgatavo jaunus zemes robežu plānus, attēlojot katru zemes vienību savā atsevišķā dokumentā.

Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas zemes vienības, kas attēlotas vairākos plānos (piemēram 8 zemes vienības attēlotas divos zemes robežu plānos), tad atsevišķu plānu izgatavo (kamerāli pārzīmē vai instrumentāli uzmēra) tai zemes vienībai, kuru iekļauj cita (jauna) īpašuma sastāvā, kā arī tām zemes vienībām, kas attēlotas vienā plānā ar cita (jauna) īpašuma sastāvā iekļaujamo zemes vienību.

Piemēri:

 •  Ja īpašuma sastāvā ir 8 (astoņas) zemes vienības, no kurām 5 (piecas) ir attēlotas uz viena plāna (A plāns), bet 3 (trīs) attēlotas katra uz sava plāna (B plāns, C plāns, D plāns) - kopā 4 (četri) plāni, un nekustamais īpašums veidojams no zemes vienības, kura attēlota A plānā, tad jaunus plānus izgatavo šajā plānā attēlotājām 5 (piecām) zemes vienībām (A1 plāns, A2 plāns, A3 plāns, A4 plāns, A5 plāns). Rezultātā - 8 (astoņi) plāni - A1 plāns, A2 plāns, A3 plāns, A4 plāns, A5 plāns, B plāns, C plāns, D plāns.
attēls
 •  Ja īpašuma sastāvā ir 8 (astoņas) zemes vienības, no kurām 5 (piecas) ir attēlotas uz viena plāna (A plāns), bet 3 (trīs) attēlotas uz otra plāna (B plāns) - kopā 2 (divi) plāni, un nekustamais īpašums veidojams no zemes vienības, kura attēlota A plānā, tad jaunus plānus izgatavo šajā plānā attēlotājām 5 (piecām) zemes vienībām (A1 plāns, A2 plāns, A3 plāns, A4 plāns, A5 plāns), bet atlikušās 3 (trīs) B plānā attēlotās zemes vienības nav nepieciešams attēlot katru uz sava plāna. Rezultātā - 6 (seši) plāni - A1 plāns, A2 plāns, A3 plāns, A4 plāns, A5 plāns, B plāns.
attēls

Šis princips attiecināms uz visiem gadījumiem, ja vienā plānā attēlotas vairākas zemes vienības un ar kādu no tām tiek veiktas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības (zemes vienības atkārtota kadastrālā uzmērīšana, situācijas, apgrūtinājuma plāna aktualizācija utml.).

D daļā ietilpst:

 • pašvaldības lēmums par lietošanas mērķi, ja ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nav iesniegusi pašvaldība;
 • Informācija par apvidū neesošām būvēm, kuru sagatavo mērnieks, aizpildot veidlapu.

Ja D daļas dokumenti ir papīra formā, tos iesniedz kopā ar C daļas dokumentiem. Ja D daļas dokumenti ir sagatavoti elektroniski, tad tos novieto uz FTP servera kopā ar A un B daļas dokumentiem.