Gadījumā, kad situācijas elements, pa kuru noteikta robeža, turpinās arī pašā uzmērāmajā zemes vienībā, pilnā apjomā situācijas elements ir jāattēlo tikai situācijas plānā.

Ņemot vērā, ka Noteikumos Nr. 1019 nav precīzi noteikts, kā zemes robežu plānā un apgrūtinājumu plānā jāattēlo situācijas elements, pa kuru noteikta robeža, VZD skaidro cik lielā apmērā attiecīgais situācijas elements  (pa kuru noeikta robeža) attēlojams zemes robežu plānā. 

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1019 14. pielikuma 2.3. apakšpunktu, zemes robežu plānā jāattēlo situācijas elements, pa kuru noteikta robeža. VZD paskaidro, ka galvenais nosacījums ir lai situācijas elements, pa kuru noteikta robeža, būtu uzskatāmi parādīts un skaidri identificējams plānā, bet tas zemes robežu plānā un apgrūtinājumu plānā nav jāattēlo pilnā apjomā, jo tāds nav šo plānu izgatavošanas mērķis. Līdz ar to – situācijas elementu, pa kuru noteikta robeža, zemes robežu plānā attēlo tik tālu, cik nepieciešams robežas attēlošanai un paša situācijas elementa identificēšanai.

 

Par robežu uzmērīšanas datumu, kuru norāda uz zemes robežu plāna, uzskata datumu, kad mērījumi faktiski ir veikti apvidū - tā informācija, kad iegūti dati apvidū, nevis, kad sagatavota mērījumu izdruka (tās sagatavošanas datums).

Mērījumu izdrukās parādās apvidū veikto mērījumu datums, papildus var būt norādīts vēl viens datums – dokumenta datums, kad zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona (turpmāk – Mērnieks) apstrādāja un sagatavoja mērījumu izdruku birojā (tie var arī sakrist).

Ja ir vairāki uzmērīšanas datumi jānorāda robežas uzmērīšanas periodu, norādot tā  sākuma un beigu datumu, piemēram: “Robežas uzmērītas no 03.09.2013. – 31.10.2013”. 

Robežu uzmērīšanas datums var nesakrist ar situācijas elementu uzmērīšanas datumu un apgrūtinājuma plāna izgatavošanas datumu.

Apgrūtinājumu plānā norāda tā izgatavošanas datumu. Plāna izgatavošanas datums Apgrūtinājumu plāna titullapā un grafiskajā pusē var nesakrist gadījumos, kad tiek veikta kamerālā pārzīmēšana vai vienkāršotā uzmērīšana. Ja Apgrūtinājumu plānā veikti labojumi pēc saskaņošanas ar pašvaldību un labojumi neattiecas uz pašvaldības kompetenci (kompetencē ir: apgrūtinājumu skaits, veids, apgrūtinājuma klasifikācijas kods, apraksts), tad plāna datums var būt vēlāks par pašvaldības saskaņošanas datumu, ņemot vērā labojumus. 

Robežas apsekošanas, atjaunošanas, noteikšanas aktu, neatbilstības novēršanas aktu datumi var nesakrist ar robežu uzmērīšanas datumu, jo Mērnieks var veikt mērījumus jau priekšizpētē. Apsekošanas, atjaunošanas, noteikšanas aktos var būt norādīti vairāki datumi, arī robežu uzmērīšanai var būt norādīti vairāki datumi. 

Plānu nesagatavo pirms apsekošanas un noteikšanas darbību veikšanas, tāpat to nesagatavo agrāk, kā veikta uzmērīšana. Plāns ir gala rezultāts veiktai apsekošanai, atjaunošanai, noteikšanai, uzmērīšanai, un tiek sastādīts, pamatojoties uz šiem rezultātiem.

Ņemot vērā visu minēto, datumus norāda atbilstoši darbu izpildes secībai (faktiskos datumus) un tos savstarpēji (mākslīgi) nav jāsaskaņo.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) 14. pielikuma 2.4. apakšpunktam, zemes robežu plānā ir jāattēlo ēkas un inženierbūves, pa kurām noteikta robeža, un ēkas un inženierbūves, kuras šķeļ (šķērso) robeža. Šajā Noteikumu Nr. 1019 apakšpunktā ir noteikts, ka jāattēlo būves, kuras šķērso robežu, bet nav norādīts, vai šī prasība attiecināma arī uz būvēm, kuras pilnībā atrodas robežojošajās zemes vienībās un kuru stūri ir izmantoti par robežzīmēm. Noteikumu Nr. 1019 15. pielikuma 12.5. apakšpunkta (paskaidrojumu ailē) norādīts, ka šajā apakšpunktā norādīto apzīmējumu lieto inženierbūvi attēlojot līdz 10mm aiz zemes vienības robežām. Arī Noteikumu Nr. 1019 grozījumu anotācijā ir norādīts, ka attēlojot būves, ja robeža šķeļ (šķērso) ēku vai inženierbūvi, tad attēlo ēkas kontūru pilnā apmērā, bet inženierbūves kontūru attēlo daļā (līdz 10 mm aiz zemes vienības robežām).

Tā kā praksē mērniekiem nākas saskarties ar dažādām situācijām un normatīvie akti nesniedz atbildes uz katru dzīves gadījumu, tad Kadastra departaments sniedz skaidrojumu šādu konkrētu situāciju risinājumiem.

Skaidrojums
Būves attēlojums, ja skar robežu

 

būves attēlošanas apzīmējumi
 • Zemes robežu plānā pilnībā attēlo ēkas un inženierbūves, kuras:
  • pilnībā atrodas uzmērāmajā zemes vienībā un kāds no stūriem ir robežzīme (1. ēka attēlā);
  • šķērso robežu (2.ēka attēlā)

   Ēkas un inženierbūves, kuras pilnībā atrodas zemes vienībā un tās kontūras neskar zemes vienības robežu, atbilstoši Noteikumu Nr. 1019 14. pielikuma 2.4. apakšpunktam un 16. pielikuma 2.7. apakšpunktam, attēlo tikai un vienīgi situācijas plānā.
 • Zemes robežu plānā daļēji (līdz 10 mm aiz zemes vienības robežām) attēlo ēkas un inženierbūves, kuras atrodas robežojošā zemes vienībā un kurām kaut viens stūris ir noteikts par robežzīmi (3.un 4. ēka attēlā).

    Minētais princips piemērojams tikai tiem gadījumiem, kad blakus teritorijās esošās būves nav iespējams uzmērīt, vai arī to apjoma, konfigurācijas un vai izvietojuma dēļ, zemes robežu plānā uzmērītās zemes vienības robežas attēlojums „pazūd” visā pārējā attēlotajā informācijā, kā rezultātā zemes robežu plāns nav vizuāli uztverams un zaudē tā izgatavošanas mērķi – attēlot informāciju par uzmērīto zemes vienību.
 • Ja pēc ierosinātāja pieprasījuma (atbilstoši Noteikumu Nr. 1019 171.2.7. apakšpunktam) ir veikta inženierbūves uzmērīšana, un pa to kā situācijas elementu nav noteikta robeža, to var neattēlot zemes robežu plānā, bet gan situācijas vai apgrūtinājumu plānā, atbilstoši tam vai tā ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā inženierbūve vai tikai kā apgrūtinājumu izraisošs objekts. Ja inženierbūve vienlaicīgi ir arī situācijas elements, pa kuru noteikta robeža, zemes robežu plānā to attēlo kā situācijas elementu.

Situācijas plānā inženierbūves kontūru attēlo daļā – visu kontūru zemes vienības teritorijā un līdz 10 mm aiz zemes vienības robežām gadījumos, ja to šķeļ zemes vienības robeža.

Zemes robežu plāna titullapā ierakstītais atzinums par robežu neatbilstību ir pamatojums izmaiņām zemes vienības robežās vai koordinātās. Minētais atzinums ir saistošs tikai aktuālajam zemes robežu plānam un tā izgatavošanai veiktajām zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām. Ja tiek veikta zemes vienības sadale, kurai titullapā ierakstīts Atzinums par robežu neatbilstību, tad, sadalot zemes vienību, ir jānorāda tikai jaunais tiesiskā pamatojuma dokuments par zemes vienības sadali un iepriekšējais atzinums par robežu neatbilstību vairs nav jānorāda.

Atzinums titullapā jānorāda visām tām zemes vienībām, kurām pēc robežu neatbilstības novēršanas mainījusies robeža attiecībā pret zemes robežu plānā attēloto robežu