Pilsētās savulaik zemes vienībām neattēloja eksplikāciju. Vai, aktualizējot situācijas plānu, ir kamerāli jāpārzīmē arī zemes vienības robežu plāns, ja tāja iepriekš nebija attēlota situācija?

Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 251. punktā noteikts, ka zemes vienībai, kurai izgatavots apvienotais zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, veicot situācijas vai apgrūtinājuma plāna aktualizāciju, kamerāli pārzīmē zemes robežu plānu un situācijas vai apgrūtinājuma plānu.

Ņemot vērā, ka pārsvarā līdz 2006. gadam zemes vienībām, kuras atradās pilsētas teritorijā, izgatavoja zemes robežu plānus, kuros neattēloja informāciju par zemes lietošanas veidiem un varēja būt gadījumi arī apgrūtinājumiem, tad būtībā situācijas vai apgrūtinājuma plānu kamerālo pārzīmēšanu nav nepieciešams veikt.

Šādā situācijā, kad pilsētās zemes vienībai tikai izgatavots zemes robežu plāns, kurā nav norādīta eksplikācija, bet zemes vienībai ir pasūtīta situācijas plāna aktualizācija, zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētā persona aktualizē tikai situācijas plānu, kamerāli nesagatavojot atsevišķu zemes robežu plānu un apgrūtinājuma plānu. Minētais attiecas arī uz gadījumu, ja ir nepieciešams aktualizēt apgrūtinājumu plānu un pilsētās zemes vienībai izgatavotajā zemes robežu plānā nebija attēloti apgrūtinājumi – atsevišķi kamerāli zemes robežu plānu un situācijas plānu nesagatavo.

Ja ir jāveic situācijas plāna aktualizāciju un iepriekšējā zemes kadastrālajā uzmērīšanā bija izgatavots "Zemes robežu plāns" vai apvienotais "Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns", kurā ietverti situācijas elementi, bet apgrūtinājumi nebija noteikti, tad, aktualizējot situācijas plānu, kamerāli pārzīmē zemes robežu plānu, titullapā papildus norādot, ka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi dd.mm.gggg. "Zemes robežu plāna" vai  "Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns" (attiecīgi nosaukumam titullapā) nebija noteikti. Šādā gadījumā informāciju par apgrūtinājumiem negatavo.

Aicinām iepazīties ar skaidrojumu par platības "cits zemes lietojums" attēlošanu kamerāli pārzīmētā plānā:

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1019 255.1.3. apakšpunktu, kamerālajā pārzīmēšanā ir jāpārraksta informācija no iepriekš izgatavotā plāna. Iepriekšizgatavotais plāns ir plāns, kas jau ir bijis pārzīmēts (Kadastrā reģistrētais aktuālais plāns). Tātad, no šī aktuālā plāna pārraksta Noteikumu Nr. 1019 255.1.3. apakšpunktā minēto informāciju.

Savukārt Noteikumu Nr. 1019 253.punkts nosaka, ka, ja aktuālais zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns ir jau kamerāli pārzīmēts, kamerālai pārzīmēšanai mērnieks izmanto zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu (izņemot situācijas vai apgrūtinājumu plānu, ja ir veikta situācijas plāna vai apgrūtinājumu plāna aktualizācija), kas tika izmantots pirmreizējai kamerālai plāna pārzīmēšanai. No minētā izriet, ka, ja plāns jau vismaz vienu reizi ir pārzīmēts, no pirmreizējā plāna pārzīmē tikai  zemes vienības robežas, bet situāciju, apgrūtinājumus un Noteikumu Nr. 1019 255.1.3.punktā minēto informāciju pārraksta no pēdējā - iepriekš izgatavotā plāna (Kadastrā reģistrētais plāns).

Tātad, veicot kamerālo pārzīmēšanu, ir jāpārliecinās, vai plāns jau nav bijis pārzīmēts (vienu vai vairākas reizes), tajā nav precizēta Noteikumu Nr. 1019 253.punktā minētā informācija un vai zemes vienībai nav sagatavots aktuālāks situācijas un apgrūtinājumu plāns.

Papildus VZD norāda, ka zemes vienības pārzīmēšana, izmantojot aktuālo zemes robežu plānu, kurā robežas jau ir kamerāli pārzīmētas, var radīt neprecizitātes attēlotajā informācijā par robežām. Līdz ar to zemes vienības robežas pārzīmētajā plānā var neatbilst pirmreizējam robežu attēlojumam zemes robežu plānā, kurš mērniekam ir jāizmanto robežu izvērtēšanā, veicot robežu apsekošanu, atjaunošanu un izdarot robežu piesaistes mērījumus zemes robežu plānā.

Pierobežnieku bultiņas

Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 255.1.3.apakšpunktā noteikts, ka informāciju par pierobežu īpašumu skaitu un to apzīmējumiem kamerāli pārzīmējamā plānā pārnes no iepriekš izgatavotā plāna. Minētajos noteikumos nav norādes, no kura zemes robežu plāna tieši šī informācija ir pārnesama – no aktuālā zemes robežu plāna vai no zemes robežu plāna, kurš ir jau izmantots kamerālai pārzīmēšanai. Ņemot vērā minēto, informācija par robežojošiem īpašumiem (ar to saprotot – robežojošo zemes vienību maiņas vietas – bultiņas un burtu apzīmējumus, kadastra apzīmējumus, robežojošā īpašuma nosaukumu, robežu aprakstu vai robežojošo zemju sarakstu)  pārnesama no aktuālā zemes robežu plāna vai tā zemes robežu plāna, kas ticis izmantots pirmreizējai kamerālai pārzīmēšanai. Ja kamerāli pārzīmētā plāna grafiskā attēlojuma pusē informācija par robežojošām zemes vienībām atbilst kādam no minētajiem plāniem, tas uzskatāms par izgatavotu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kamerālā pārzīmēšana nozīmē visa pārzīmējamā plāna satura pārnešana jaunā dokumentā ar visām iepriekšējā plāna īpatnībām, kādi tam piemīt, t.sk. ar visiem apzīmējumiem, kuri izmantoti plāna sastādīšanas brīdī (ne tikai robeža pa situācijas elementiem, bet, piemēram, ierādītiem plāniem - pagalma simbols), izņemto Noteikumos Nr. 1019 18. nodaļā minētos ierobežojumus. Ņemot vērā arī, ka netiek sagatavota speciāli sakārtota datne, tad kamerāli pārzīmējot arī zemes robežu plānus, kas sagatavoti uzmērīšanas rezultātā, tiem jābūt maksimāli līdzīgiem oriģinālajiem plāniem. Tas nozīmē, ka, ja oriģinālajā plānā attēlota robeža pa situācijas elementiem, tad arī kamerāli pārzīmētajā plānā attiecīgajai robežai jābūt attēlotai identiski, neatkarīgi no tā, vai pašreiz aktuālajā specifikācijā ir vai nav šāds apzīmējums. Robežas līmenis robežu plāna datnē nav būtisks. 

Ņemot vērā minēto, ir saprotams, ka kamerāli pārzīmējot plānus, tie vienmēr atšķirsies no plāniem, kas būs izgatavoti izmantojot jauno specifikāciju. Tas ir – tie izskatīsies atšķirīgi, tāpat kā pārzīmēto plānu oriģināli (ar ierādīšanas vai uzmērīšanas metodi izgatavotie) izskatās atšķirīgi no plāniem, kas noformēti atbilstoši jaunajai specifikācijai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 295. punktu, veicot kamerālo pārzīmēšanu, platību ar norādi "Cits zemes lietojums" un tā kontūras zemes vienībā saglabā. Atbilstoši iepriekš minētajiem noteikumu 255.1.3. apakšpunktam pārraksta informāciju no iepriekš izgatavotā plāna. Tas nozīmē, ka arī cita zemes lietojuma pierakstam kamerāli pārzīmētajā zemes robežu plānā jābūt vienādam ar vēsturiskajā zemes robežu plānā norādīto cita zemes lietojuma pierakstu. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Kadastrā cits zemes lietojums vēsturiski izdalīts kā atsevišķa zemes vienība un tai piešķirts kadastra apzīmējums.

Ja kāda no zemes robežu plānā attēlotajām zemes vienībām nepieder ierosinātājām, bet pieder citam īpašniekam, kurš nevēlas veikt kamerālo pārzīmēšanu vai ar viņu nav iespējams sazināties, tad mērnieks izpilda zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus zemes vienībā, par kuru ir pasūtījums. Citā īpašumā esošo vienu vai vairākas zemes vienības kamerāli nepārzīm

Plānu kamerāli pārzīmē, ja īpašnieks to ir pasūtījis un informācija Kadastrā par zemes lietošanas veidiem un apgrūtinājumiem neatšķiras no plānā attēlotās, kā arī zemes vienībai Kadastrā nav ierakstīta atzīme par zemes vienību robežu neatbilstību.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 254. punktā noteikts, ka situācijas vai apgrūtinājuma plāns jāaktualizē (var kamerāli pārzīmēt zemes robežu plānu, bet situācijas plānu vai apgrūtinājumu plānu aktualizē), ja kadastra informācija par zemes vienības lietošanas veidiem vai apgrūtinājumiem ir pretrunā ar informāciju situācijas vai apgrūtinājumu plānā. Tas nozīmē, ja Kadastra informācijas sadaļā par zemes lietošanas veidiem vai sadaļā par apgrūtinājumiem (9. sadaļa) ir atšķirīgi dati no situācijas plāna eksplikācijas vai apgrūtinājuma plāna, jāveic situācijas plāna vai apgrūtinājumu plāna aktualizācija. Attiecībā uz Kadastra informācijas sadaļu 5.2., kurā norādītas citam īpašniekam piederošas būves, jāvērtē, vai šī citam īpašniekam piederošā būve Kadastrā ir reģistrēta kā apgrūtinājums. Ja būve nav reģistrēta kā apgrūtinājums, tad tas nav šķērslis veikt zemes robežu plāna kamerālu pārzīmēšanu.

Apgrūtinājumi Kadastrā tiek reģistrēti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 106., 107. un 108. punktam. No minētā izriet, ka zemes vienības īpašniekam nepiederoša būve kā apgrūtinājums tiek reģistrēts no zemes robežu plāniem, dokumentiem par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu vai atbilstoši ATIS. 

Ņemot vērā minēto, nav pamata Kadastra informācijas 5.2. apakšpunktā esošo informāciju vērtēt kā ierobežojumu kamerālās pārzīmēšanas veikšanai. Līdz ar to, ja 5.2. apakšpunktā minētā informācija vienlaikus nav arī 9. punktā norādīta kā apgrūtinājums, tad 5.2. apakšpunktā minētā informācija nav uzskatāma par kritēriju, vērtējot kamerālās pārzīmēšanas iespēju.

Praksē ir konstatēti gadījumi (pārsvarā ierādītām zemes vienībām), kad situācijas plāna zemes lietošanas veidu eksplikācijā iekļautais zemes lietošanas veids “pārējās zemes” citos šīs pašas zemes vienības zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos (piemēram, situācijas kontūru plānā) var būt noteikts precīzāk, piemēram, kā “zeme zem ūdeņiem” u.c., un attiecīgi šādi Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts – kā “zeme zem ūdeņiem”. Ņemot vērā minēto, ja informācijas atšķirība par zemes lietošanas veidu Kadastrā un zemes robežu plānā vai situācijas plānā saistīta ar precīzāku zemes lietošanas veida atainošanu  citos zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentos, tad mērnieks var kamerāli pārzīmēt plānus, izmantojot iepriekš sagatavotās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā esošos dokumentus, piemēram, zemes vienības kontūrplānu un situācijas kontūru platību aprēķinu, eksplikācijā norādot precīzo informāciju par zemes lietošanas veidiem. Vienlaikus – mērniekam minētajā gadījumā ir iespēja jaunajā – kamerāli pārzīmētajā plānā saglabāt arī iepriekšējā plānā ietverto informāciju par zemes lietošanas veidu “pārējā zeme”.