Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas

Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
Kopplatība – zemes vienību kopējā platība.
Zemes lietošanas veidi – zemes izmantošanas iedalījums atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”.
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme:
Aramzeme – zeme, ko regulāri apstrādā, vai apstrādāšanā bijusī zeme, kura pēc savām dabiskajām īpašībām izmantojama lauksaimniecības kultūraugu sējumiem, kā arī zeme meža stādāmā materiāla, augļu koku un ogulāju audzētavām;
Augļu dārzs – zeme, uz kuras aug augļu koki, ogu krūmi un daudzgadīgi ogulāji, kas paredzēti augļu ražošanai;
Pļava – zeme, kura pēc savām dabiskajām īpašībām izmantojama zāles pļaušanai un ilglaicīgai (vairākus gadus) kultivētas (sētas) vai dabīgi veidojušās (pašiesējušās) zālveida kultūras audzēšanai;
Ganības – zeme, kuru ilglaicīgi izmanto ganīšanai un kultivētas (sētas) vai dabīgi veidojušās (pašiesējušās) zālveida kultūras lopbarības audzēšanai.
Mežs – zeme, kurā dominē koki visās attīstības stadijās, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz septiņus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procenti no mežaudzes aizņemtās platības.
Krūmājs – zeme, kurā dominē kokaugi (kārkli, krūkļi, sausserži, irbenes, segliņi, korintes, lazdas, paegļi, pīlādži, ievas), kas veido vairākus līdz sešiem metriem augstus stumbrus;
Purvs – zeme ar pārmitrām, vāji aerētām kūdras augsnēm, kurās koku augstums konkrētajā vietā nevar sasniegt vairāk par septiņiem metriem un zemsedzē dominē dažādu grīšļu un sfagnu dzimtu sugas.
Ūdens objektu zeme:
Zeme zem ūdeņiem – zeme, kuru aizņem upes (tai skaitā strauti), ezeri, dīķi, ūdensnotekas (grāvji) un citas ūdenstilpes, kā arī piekrastes ūdeņi;
Zeme zem zivju dīķiem –  zeme, kuru aizņem mākslīgi ierīkotas ūdenstilpes zivju audzēšanai;
Zeme zem ēkām un pagalmiem – zeme, kuru aizņem ēkas, būves un pagalmi, kā arī ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamā zeme;
Zeme zem ceļiem – zeme, kuru aizņem ielas, autoceļi un dzelzceļa vai sliežu ceļi, kā arī to nodalījuma joslas;
Pārējās zemes – zeme, kuru aizņem smiltāji, kapsētas, parki, lauces, stigas, gravas, kraujas, nogāzes, ja tās nav uzskatāmas par mežu vai krūmāju, sēklu plantācijas un pārplūstoši klajumi, kā arī zeme, kuru izmanto derīgo izrakteņu ieguvei.

Klasifikācijas Rādītājā iekļautie dati atbilst Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoram (ATVK)
Zemes lietošanas veida klasifikatoram (Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumi Nr. 562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”)
Metode, procedūra, apraksts Datu atlase no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri. Platības noapaļotas līdz veseliem hektāriem.
Datu atlasē nav iekļautas zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš 1. marts
Publicēšanas periodiskums 1 reizi gadā

 

Zemes sadalījums zemes lietošanas veidos