1. Zemes vienības kadastra apzīmējums;
 2. Zemes vienības adrese;
 3. Zemes vienības statuss (nekustamā īpašuma tiesisks valdījums, zemes lietojums, zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu, brīvā valsts zeme, valstij piekritīgā zeme, pašvaldībai piekritīgā zeme);
 4. Zemes vienības platība;
 5. Zemes lietošanas veidi, to platības;
 6. Zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;
 7. Jaunaudzes platība;
 8. Atzīme par zemes vienībai reģistrētajiem robežu strīdiem;
 9. Atzīme par zemes vienības robežu plāna neatbilstību robežām dabā;
 10. Atzīme par robežu neatbilstību;
 11. Atzīme par to, ka zemes vienība ir starpgabals;
 12. Atzīme par koordinātu nesakritību;
 13. Atzīme “Publiskie ūdeņi”;
 14. Uz zemes vienības reģistrētās būves kadastra apzīmējums;
 15. Atzīme par pirmsreģistrētām būvēm uz zemes vienības;
 16. Tās būves kadastra apzīmējums, kas nav apvidū konstatēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu.