1. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;
  2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa nosaukums;
  3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods;
  4. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekritīgā zemes platība;
  5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekritīgās zemes platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem.