Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas Zemes vienība – Kadastrā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.
Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
Klasifikācijas Rādītājā iekļautie dati atbilst Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoram (ATVK)
Metode, procedūra, apraksts Datu atlase no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri.
Datu atlasē nav iekļautas zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš 1. marts
Publicēšanas periodiskums 1 reizi gadā.

 

Zemes vienību skaits administratīvajās teritorijās: