VZD uzsāk rajona (pilsētas) tiesā ierosināta VZD pasūtījuma (turpmāk – VZD pasūtījums) izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad klients ir apmaksājis viņam izsniegto priekšapmaksas rēķinu par VZD maksas pakalpojumu un VZD no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemts paziņojums, ka nostiprinājuma lūgums ir pieļaujams.

VZD pasūtījuma izpildi veic normatīvajā aktā par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju noteiktajā termiņā.

Maksu par VZD sniegtajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā klients maksā par VZD sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nosaka Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – VZD cenrādis).

Par VZD maksas pakalpojumu klientam tiek sagatavots priekšapmaksas rēķins pilnā apmērā.

Klients par VZD maksas pakalpojumu maksā tikai pēc VZD priekšapmaksas rēķina saņemšanas.

Ja VZD pakalpojuma izpildes laikā  konstatē, ka atbilstoši nostiprinājuma lūgumam piemērojama cita maksa, kā bija norādīts priekšapmaksas rēķinā, tad VZD sagatavo gala rēķinu, kuru  nosūta klientam kopā ar informāciju par pakalpojuma izpildi uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi.  Ja iesniegumā nav norādīta elektroniskā pasta adrese, tad uz klienta iesniegumā norādīto tālruņa numuru (īsziņas veidā) nosūta informāciju par sagatavo gala rēķinu un  pasūtījuma izpildi.

Klients VZD izsniegto rēķinu var apmaksāt maksājuma mērķī norādot VZD rēķina numuru.

VZD neatbild par kredītiestāžu vai Latvijas pasta pakalpojumu izcenojumiem un to piemērošanu maksai par VZD sniegtajiem pakalpojumiem.

VZD izrakstītais rēķins uzskatāms par apmaksātu, kad tajā norādītā summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

Veicot maksājumu ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, rēķina apmaksa VZD kontā tiek ieskaitīta ar laika nobīdi. Lai VZD pasūtījuma izpilde uzsāktos nākamajā darba dienā pēc Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojuma, ka nostiprinājuma lūgums ir pieļaujams, saņemšanas VZD, lūdzam maksājumu veikt klātienē rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot POS termināli.

Klientam ir šādas tiesības:

 •  Klientam ir tiesības saņemt informāciju par VZD pasūtījuma izpildes gaitu un termiņiem, apmaksas un atmaksas kārtību. Minēto informāciju klients var saņemt klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā vai zvanot uz VZD informatīvo tālruni 67038800.
 •  Klientam ir tiesības 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas iesniegt VZD ģenerāldirektoram pretenziju par rēķinā norādīto pakalpojuma maksu. Šādas pretenzijas iesniegšana neatbrīvo klientu no pienākuma veikt rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā.
 •  Klientam ir tiesības rakstveidā atsaukt nostiprinājuma lūgumu, t.sk. VZD pasūtījuma izpildi līdz kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā, iesniegumu adresējot rajona (pilsētas) tiesai un VZD. Iesniegumu par nostiprinājuma lūguma atsaukumu var iesniegt rajona (pilsētas) tiesā personiski vai elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesniegumu par nostiprinājuma lūguma atsaukumu iesniedz visi nostiprinājuma lūdzēji kopā.
 •  Klientam ir tiesības VZD vai rajona (pilsētas) tiesā iesniegt VZD adresētu naudas atmaksas iesniegumu, ja:
  •  klients saņem rajona (pilsētas) tiesas lēmumu par to, ka nostiprinājuma lūgums atstāts bez ievērības vai nav apmierināms, vai;
  •  klients atsaucis nostiprinājuma lūgumu līdz kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā.

Klientam ir šādi pienākumi:

 •  Klientam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc VZD priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas veikt tā apmaksu;
 •  Klientam ir pienākums savlaicīgi iesniegt VZD pasūtījuma izpildei nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā VZD  pieprasīto informāciju un dokumentus;
 •  Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu, klientam ir pienākums neveikt darbības, kas kavē vai varētu kavēt VZD pasūtījuma izpildi, jāiesaistās VZD vai klienta konstatēto problēmu novēršanā.

VZD ir šādas tiesības:

 • VZD ir tiesības pagarināt VZD pasūtījuma izpildes termiņu, ja VZD pasūtījuma izpildei trūkst nepieciešamie dokumenti;
 • VZD ir tiesības anulēt pakalpojumu, ja:
  • 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas, klients nav veicis tā apmaksu, vai;
  • VZD pasūtījuma izpilde nav iespējama VZD neatkarīgu iemeslu dēļ. Piemēram, no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemta informācija, ka nostiprinājuma lūgums nav pieļaujams.
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 55. pantā noteiktajos gadījumos VZD ir tiesības pieņemt lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, par to piemērojot samaksu atbilstoši VZD cenrādim.
 • VZD ir tiesības nodot klienta datus parādu piedziņas pakalpojuma sniedzējam, ja klients VZD izrakstītos gala rēķinus nav samaksājis tajā noteiktajos termiņos. Zaudējumus, kas VZD rodas parādu piedziņas procesā, sedz klients.

VZD ir šādi pienākumi:

 •  VZD nekavējoties informē klientu par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt VZD pasūtījuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 •  VZD ir pienākums anulēt pakalpojumu, ja klients rakstveidā atsaucis nostiprinājuma lūgumu līdz kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā un, pēc VZD adresēta iesnieguma par naudas atmaksu saņemšanas, atmaksāt klienta samaksāto naudas summu pilnā apmērā atbilstoši VZD cenrādim.

VZD lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā VZD klientam izsniedz klienta oficiālajā e-adresē (ja tā ir aktivizēta) vai nosūta pa pastu uz nostiprinājuma lūgumā norādīto nostiprinājuma lūdzēja adresi.

Veidlapas

Rajona (pilsētas) tiesā ierosināta pakalpojuma veidlapas*:

 Nostiprinājuma lūguma formas:

 • Nostiprinājuma lūgums ēku (būvju) kā patstāvīga būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • Nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • Nostiprinājuma lūgums ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanai vai grozīšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā