Ja dati ZKU pieprasīti pirms jaunās portāla funkcionalitātes ieviešanas, tad pirmreizēji vai atkārtoti (pēc atteikuma lēmuma) ZKU lieta izvērtēšanai VZD jāiesniedz izmantojot portāla Kadastrs.lv sadaļu „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas iesniegšana” un laukā „Identifikators Kadastrs.lv pakalpojumam, kurā saņemti dati pirms mērniecības:” vienmēr jāievada tās zemes vienības, par kuru ZKUL iesniedz, kadastra apzīmējums.

Kadastra apzīmējums

Ja dati ZKU pieprasīti pēc jaunās portāla funkcionalitātes ieviešanas (saņemti sadaļā „Mans konts”), tad pirmreizēji ZKU lieta izvērtēšanai VZD jāiesniedz izmantojot:

  • pie pasūtījuma, kura ietvaros saņemti Kadastra dati attiecīgajai uzmērīšanai, esošo izvēlni „Iesniegt” vai
iesniegt poga
  • portāla sadaļu „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas iesniegšana” un laukā „Identifikators Kadastrs.lv pakalpojumam, kurā saņemti dati pirms mērniecības:” ievadot tā E- pakalpojuma ID, kura ietvaros saņemti Kadastra dati. 
Pakalpojuma ID

Zemes kadastrālās uzmērīšanas datu iesniegšanas E-pakalpojuma 1.solī jānorāda mērniecības veids. Kamerālās pārzīmēšanas gadījumā izvēlas veidu "ZV / ZV daļas robežu uzmērīšana vai aktualizācija".

Atkārtoti (pēc atteikuma lēmuma) iesniedzot ZKU lietu izvērtēšanai, jāizmanto pakalpojums „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas iesniegšana” un laukā „Identifikators Kadastrs.lv pakalpojumam, kurā saņemti dati pirms mērniecības:” ievadot tā E- pakalpojuma ID, kura ietvaros saņemti Kadastra dati.

Iesniedzot ZKU lietu izvērtēšanai otrajā solī no klasifikatora izvēlas vienu no mēniecības veidiem un pievieno speciāli sakārtotu robežu datni (vektordatne, mērniecības datne, B daļas datne) DGN formātā. Kamerālās pārzīmēšanas gadījumā speciāli sakārtota robežu datne nav jāpievieno.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas veidi e-pakalpojuma 2.solī:

Zemes vienības / zemes vienību daļas robežu uzmērīšana pievieno speciāli sakārtota robežu datni (B daļa)
Vienkāršotā uzmērīšana pieveno speciāli sakārtota robežu datni (B daļa)
Kamerālā pārzīmēšana speciāli sakārtota robežu datni nepievieno
Apgrūtinājuma / situācijas plāna aktualizācija pievieno speciāli sakārtota robežu datni (B daļa)
Atsevišķas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības pievieno speciāli sakārtota robežu datni (B daļa)

Trešajā solī pievienojama elektroniskā zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta (A daļa, elektroniski parakstīta pakotne, kurā ievietoti dokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1019 262., 263. punktiem un 261.4.apakšpunktam).

 Elektroniskajā ZKUL  ievieto Portālā saņemtos Kadastra teksta un telpiskos datu. Ja informācija no VZD puses ir labota un izsniegta atkārtoti, ievieto tikai VZD izsniegtās datnes. 

Specifikāciju skatīt šeit. Kadastra telpiskie dati (kadastra karte), kas izsniegti atkārtoti, var atšķirties no portālā Kadastrs.lv saņemtajiem.

Ja pēc datņu pievienošanas konstatējat, ka tās nav pareizās, tās vēl ir jālabo utml., pareizās datnes pievienojiet jau izveidotajam pasūtījumam, tāpat kā veicot 1 dienas precizēšanu (sk.nākamo rindkopu).

Laboto datni pēc 1 dienas jeb nebūtisko kļūdu labošanas pievieno jau esošajam pasūtījumam, kura ietvaros datne atgriezta labošanai. Pievienošanai izmanto konkrētajā pasūtījumā esošo datnes pievienošanas iespēju:

Dokumenti