Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties konceptuālā ziņojuma projektam "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā" izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2018. gada 25. jūnijam. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma projektam "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā"

Dokumenta veids Konceptuālā ziņojuma projekts.
Dokumenta nosaukums Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā.
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika.
Dokumenta mērķauditorija Visi zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, tai skaitā vietējās pašvaldības un valsts institūcijas.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Konceptuālā ziņojuma projekta mērķis ir noteikt zemes konsolidācijā veicamos pasākumus, identificēt ar to īstenošanu saistītos normatīvos aktus un tajos nosakāmās tiesību normas.
 Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Konceptuālā ziņojuma projektu paredzēts izsludināt 2018. gada 28. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē.
 Dokumenti

Konceptuālā ziņojuma projekts;

Konceptuālā ziņojuma projekta 1. pielikums;

Konceptuālā ziņojuma projekta 2. pielikums;

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.
 Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Līdz 2018. gada 25. jūnijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par konceptuālā ziņojuma projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv.
Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par konceptuālā ziņojuma projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).
 Cita informācija Nav.
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne, tālrunis 67038681, elektroniskā pasta adrese – judite.mierkalne@vzd.gov.lv.