VZD uzsāk Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ierosināta VZD pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad klients ir apmaksājis viņam BIS pieejamo priekšapmaksas rēķinu par VZD maksas pakalpojumu. Ja VZD pasūtījuma izpildei trūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem un tie nav pieejami BIS, tad VZD par to informē klientu uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo e-adresi.

VZD pasūtījuma izpildi veic normatīvajā aktā par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju, un būvju kadastrālo uzmērīšanu noteiktajos termiņos.

Maksu par VZD sniegtajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā klients maksā par VZD sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nosaka Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – VZD cenrādis).

Ja klients BIS būs norādījis “Vēlos paātrinātu pakalpojuma izpildi”, tad VZD pakalpojuma izpildi veiks divas reizes īsākā termiņā, piemērojot divas reizes lielāku maksu, kā norādīts VZD cenrādī.

Par VZD maksas pakalpojumu klientam tiek sagatavots priekšapmaksas rēķins, kas klientam ir pieejams BIS.

Klients par VZD maksas pakalpojumu maksā tikai pēc VZD priekšapmaksas rēķina saņemšanas.

Ja VZD pakalpojuma izpildes laikā  konstatē, ka piemērojama cita maksa, kā bija norādīts priekšapmaksas rēķinā, tad VZD sagatavo gala rēķinu, kas klientam ir pieejams BIS.

Klients priekšapmaksas rēķinu un gala rēķinu var apmaksāt:

 • BIS, izmantojot maksājumu moduli;
 • ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (piemēram, internetbankas, bankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot VZD rēķina numuru.

VZD neatbild par kredītiestāžu vai Latvijas pasta pakalpojumu izcenojumiem un to piemērošanu maksai par VZD sniegtajiem pakalpojumiem.

VZD izrakstītais rēķins uzskatāms par apmaksātu, kad tajā norādītā summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

 

Klientam ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par VZD pasūtījuma izpildes gaitu un termiņiem, apmaksas un atmaksas kārtību.
 • 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas iesniegt VZD ģenerāldirektoram pretenziju par rēķinā norādīto pakalpojuma maksu. Šādas pretenzijas iesniegšana neatbrīvo klientu no pienākuma veikt rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā;
 • rakstveidā* lūgt apturēt būves/ telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi;
 • rakstveidā* atsaukt VZD pasūtījuma izpildi līdz būvju/telpu grupu kadastrālajai uzmērīšanai vai līdz kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā, iesniegumu adresējot VZD;
 • rakstveidā* lūgt naudas atmaksu, ja klients atsaucis VZD pasūtījuma izpildi līdz būvju/telpu grupu kadastrālajai uzmērīšanai vai kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā;
 • pasūtījuma izpildes laikā rakstveidā, pieprasījumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi – info@vzd.gov.lv, lūgt izsniegt būves / telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu papīra formā kādā no VZD klientu apkalpošanas centriem vai, sūtot pa pastu uz klienta norādīto adresi  (pasta izdevumus apmaksā klients, kad saņēmis VZD sagatavotu rēķinu).

Klientam ir šādi pienākumi:

 • Klientam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc VZD priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas veikt tā apmaksu;
 • Klientam ir pienākums savlaicīgi iesniegt VZD pasūtījuma izpildei nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā VZD  pieprasīto informāciju un dokumentus, ja tie nav pieejami BIS;
 • lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu, klientam ir pienākums neveikt darbības, kas kavē vai varētu kavēt VZD pasūtījuma izpildi, jāiesaistās VZD vai klienta konstatēto problēmu novēršanā.

*VZD adresētu iesniegumu var iesniegt:

 • elektroniski  – sūtot uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, elektroniskā pasta adresi pasts@vzd.gov.lv, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” (šajā gadījumā iesniegums derīgs bez droša elektroniskā paraksta);
 • personīgi jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā pēc iepriekšēja pieraksta.

Iesniegumu iesniedz visi VZD pasūtījuma ierosinātāji kopā.

 

VZD ir šādas tiesības:

 • pagarināt VZD pasūtījuma izpildes termiņu, ja VZD datu reģistrācijai/aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā trūkst nepieciešamie dokumenti vai informācija;
 • Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi11. punktā noteiktajos gadījumos apturēt būves / telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi;
 • anulēt pakalpojumu, ja:
  • 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas, klients nav veicis tā apmaksu, vai;
  • VZD pasūtījuma izpilde nav iespējama VZD neatkarīgu iemeslu dēļ.
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 55. pantā noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, par to piemērojot samaksu atbilstoši VZD cenrādim;
 • nodot klienta datus parādu piedziņas pakalpojuma sniedzējam, ja klients VZD izrakstītos gala rēķinus nav samaksājis tajā noteiktajos termiņos. Zaudējumus, kas VZD rodas parādu piedziņas procesā, sedz klients.

VZD ir šādi pienākumi:

 • nekavējoties informēt klientu par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt VZD pasūtījuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 • apturēt pakalpojuma izpildi, ja saņemts klienta rakstisks iesniegums par būves/ telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanu;
 • anulēt pakalpojumu, ja klients rakstveidā atsaucis VZD pasūtījumu būvju/telpu grupu kadastrālajai uzmērīšanai vai līdz kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā un, pēc VZD adresēta iesnieguma par naudas atmaksu saņemšanas, atmaksāt klienta samaksāto naudas summu atbilstoši VZD cenrādim;
 • pēc būvju / telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas un datu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, klientam BIS nodrošināt piekļuvi elektroniskajai būves / telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai, ja klients apmaksājis VZD sagatavoto gala rēķinu;
 • pēc pasūtījuma izpildes izsniegt būves /  telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu papīra formā atbilstoši klienta velmei, ja klients pasūtījuma izpildes laikā VZD iesniedzis rakstveida pieprasījumu un ir apmaksājis VZD sagatavoto gala rēķinu, t.sk. par pasta izdevumiem, ja lieta jānosūta pa pastu.

VZD lēmumu atteikt būvju / telpu kadastrālo uzmērīšanu vai kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā VZD klientam izsniedz klienta oficiālajā e-adresē (ja tā ir aktivizēta) vai nosūta pa pastu uz norādīto klienta adresi.