Dienests uzsāk Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ierosināta Dienesta pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad klients ir apmaksājis viņam BIS pieejamo priekšapmaksas rēķinu par Dienesta maksas pakalpojumu. Ja Dienesta pasūtījuma izpildei trūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem un tie nav pieejami BIS, tad Dienests par to informē klientu uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo e-adresi.

Dienesta pasūtījuma izpildi veic normatīvajā aktā par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju, un būvju kadastrālo uzmērīšanu noteiktajos termiņos.

Maksu par Dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā klients maksā par Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nosaka Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – Dienesta cenrādis).

Par Dienesta maksas pakalpojumu klientam tiek sagatavots priekšapmaksas rēķins, kas klientam ir pieejams BIS.

Klients par Dienesta maksas pakalpojumu maksā tikai pēc Dienesta priekšapmaksas rēķina saņemšanas.

Ja Dienesta pakalpojuma izpildes laikā  konstatē, ka piemērojama cita maksa, kā bija norādīts priekšapmaksas rēķinā, tad Dienesta sagatavo gala rēķinu, kas klientam ir pieejams BIS.

Klients priekšapmaksas rēķinu un gala rēķinu var apmaksāt:

 • BIS, izmantojot maksājumu moduli;
 • ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (piemēram, internetbankas, bankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot Dienesta rēķina numuru.

Dienests neatbild par kredītiestāžu vai Latvijas pasta pakalpojumu izcenojumiem un to piemērošanu maksai par Dienesta sniegtajiem pakalpojumiem.

Dienests izrakstītais rēķins uzskatāms par apmaksātu, kad tajā norādītā summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

Klientam ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par Dienesta pasūtījuma izpildes gaitu un termiņiem, apmaksas un atmaksas kārtību.
 • 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas iesniegt Dienesta ģenerāldirektoram pretenziju par rēķinā norādīto pakalpojuma maksu. Šādas pretenzijas iesniegšana neatbrīvo klientu no pienākuma veikt rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā;
 • rakstveidā* lūgt apturēt būves/ telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi;
 • rakstveidā* atsaukt Dienesta pasūtījuma izpildi līdz būvju/telpu grupu kadastrālajai uzmērīšanai vai līdz kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā, iesniegumu adresējot Dienestam;
 • pasūtījuma izpildes laikā lūgt sagatavot elektroniskās būves / telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas apliecinātu atvasinājumu papīra formā. Rakstveida lūgumu Dienestam var iesniegt, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv vai uz Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta  adresi. Elektroniskās būves/telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas apliecinātu atvasinājumu papīra formā var saņemt klātienē pēc iepriekšēja pieraksta klienta izvēlētā Dienesta klientu apkalpošanas centrā vai pa pastu uz klienta norādīto adresi (izmaksas par elektroniskā dokumenta atvasinājuma papīra formā sagatavošanu un apliecināšanu un pasta izdevumus apmaksā klients un tās tiks iekļautas Dienesta sagatavotajā rēķinā).

Klientam ir šādi pienākumi:

 • Klientam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Dienesta priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas veikt tā apmaksu;
 • Klientam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Dienesta pasūtījuma izpildei nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā Dienesta  pieprasīto informāciju un dokumentus, ja tie nav pieejami BIS;
 • lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu, klientam ir pienākums neveikt darbības, kas kavē vai varētu kavēt Dienesta pasūtījuma izpildi, jāiesaistās Dienesta vai klienta konstatēto problēmu novēršanā.

*Dienestam adresētu iesniegumu var iesniegt:

 • elektroniski  – sūtot uz Dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu, elektroniskā pasta adresi pasts@vzd.gov.lv, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • izmantojot Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā  Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam (šajā gadījumā iesniegums derīgs bez droša elektroniskā paraksta);
 • personīgi jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā pēc iepriekšēja pieraksta.

Iesniegumu iesniedz visi Dienesta pasūtījuma ierosinātāji kopā.

 

Dienestam ir šādas tiesības:

 • pagarināt Dienesta pasūtījuma izpildes termiņu, ja Dienestam datu reģistrācijai / aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā trūkst nepieciešamie dokumenti vai informācija;
 • Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi11. punktā (saistoši pasūtījumiem, kas ierosināti līdz 2023.gada 27. martam) vai Ministru kabineta 2023.gada 7. marta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 26. punktā (saistoši pasūtījumiem, kas ierosināti no 2023.gada 28.marta) noteiktajos gadījumos apturēt būves / telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi;
 • anulēt pakalpojumu, ja:
  • 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas, klients nav veicis tā apmaksu, vai;
  • Dienesta pasūtījuma izpilde nav iespējama Dienesta neatkarīgu iemeslu dēļ.
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 55. pantā noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, par to piemērojot samaksu atbilstoši Dienesta cenrādim;
 • nodot klienta datus parādu piedziņas pakalpojuma sniedzējam, ja klients Dienesta izrakstītos gala rēķinus nav samaksājis tajā noteiktajos termiņos. Zaudējumus, kas Dienestam rodas parādu piedziņas procesā, sedz klients.

Dienestam ir šādi pienākumi:

 • nekavējoties informēt klientu par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Dienesta pasūtījuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 • apturēt pakalpojuma izpildi, ja saņemts klienta rakstisks iesniegums par būves / telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanu;
 • anulēt pakalpojumu, ja klients rakstveidā atsaucis Dienesta pasūtījumu būvju / telpu grupu kadastrālajai uzmērīšanai vai līdz kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā, un atbilstoši Dienesta cenrādim pārmaksāto naudu atmaksāt klientam mēneša laikā, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību uz to bankas kontu, no kura tika veikts maksājums. Gadījumā, ja klientam iepriekš ir sagatavots cits gala rēķins (par citu, iepriekš pasūtītu pakalpojumu) un šim rēķinam ir iestājies samaksas termiņš, bet tas pilnībā vai daļēji vēl nav apmaksāts, naudu novirzīt šī rēķina apmaksai;
 • pēc būvju / telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas un datu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, klientam BIS nodrošināt piekļuvi elektroniskajai būves / telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai, ja klients apmaksājis Dienesta sagatavoto gala rēķinu;
 • pēc pasūtījuma izpildes izsniegt elektroniskās būves /  telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas apliecinātu atvasinājumu papīra formā atbilstoši klienta velmei, ja klients pasūtījuma izpildes laikā Dienestā iesniedzis rakstveida pieprasījumu un ir apmaksājis Dienesta sagatavoto gala rēķinu, kurā papildus tiks iekļautas izmaksas par elektroniskā dokumenta atvasinājuma papīra formā sagatavošanu un apliecināšanu un par pasta izdevumiem, ja lieta jānosūta pa pastu.

Dienesta lēmumu atteikt būvju / telpu kadastrālo uzmērīšanu vai kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā Dienests klientam izsniedz klienta oficiālajā e-adresē (ja tā ir aktivizēta) vai nosūta pa pastu uz norādīto klienta adresi.