Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dienests neveicot kadastrālo uzmērīšanu, Kadastrā reģistrē ēku vai aktualizē ēkas vai telpu grupas datus, ja par ēku vai telpu grupu no būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Dienestā saņemtas ziņas un:

 • paziņojums par būvniecību ar ierosinātāja apstiprinājumu par būvdarbu pabeigšanu, ja veikta:
  • II vai III grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana;
  • ailu I grupas ēkās, II grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkās, palīgēkās vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas nesošajās konstrukcijās jauna būvniecība (izņemot jaunu būvniecību ēkas ielas fasādē), pārbūve vai nojaukšana;
  • I grupas palīgēkas (mazēkas) jauna būvniecība vai novietošana.
 • paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, kas akceptēta līdz  2022. gada 28. februārim (tas ir, līdz šim datumam iesniegta apliecinājuma kartes I daļa ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi) ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja veikta:
  • I grupas ēkas (vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2) vai II grupas palīgēkas jauna būvniecība vai novietošana;
  • I grupas ēkas (vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2) vai tās daļas pārbūve, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus I grupai;
  • I, II vai III grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota pārbūve.

Paziņojums par būvniecību vai paskaidrojuma raksts vai vai līdz 2022. gada 28. februārim akceptētā apliecinājuma karte vienlaicīgi ir uzskatāms arī par iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Kadastrā

Pakalpojuma ietvaros būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta netiek sagatavota.

Maksājumi

Pozīcija Cena
informācijas izvērtēšana un būves vai telpu grupas teksta un grafisko datu reģistrācija vai aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū (viena būve) 106.78 EUR

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Ja BIS būvniecības procesa ietvaros iesniegts paziņojums par būvniecību ar ierosinātāja apstiprinājumu par būvdarbu pabeigšanu, un:
  • veikta II vai III grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana vai ailu I grupas ēkās, II grupas viena dzīvokļa dzīvojamās ēkās, palīgēkās vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas nesošajās konstrukcijās jauna būvniecība (izņemot jaunu būvniecību ēkas ielas fasādē), pārbūve vai nojaukšana:

   • ēkas vai telpu grupas plāns, kurā parādītas veicamās izmaiņas un norādīta ēkas vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem un kuru izstrādājis un būvniecības informācijas sistēmā apstiprinājis būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā;

   • citu personu saskaņojumi, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami.

 • veikta I grupas palīgēkas (mazēkas) jauna būvniecība vai novietošana:

  • situācijas plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) un kuru var izstrādāt pats būvniecības ierosinātājs, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami;

  • ēkas novietojuma izpildmērījuma plāns atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem (vēlams vektordatu formātā (piemēram, DGN vai DWG), ko parakstījis izpildmērījuma plāna sagatavotājs ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Ja to nav iespējams iesniegt vektordatu formātā, to var iesniegt PDF formātā, kas noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ja BIS būvniecības procesa ietvaros iesniegts paskaidrojuma raksts (I un II daļa) vai līdz  2022. gada 28. februārim akceptēta apliecinājuma karte (I daļa ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi), ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, un:

 • veikta I grupas ēkas (vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2) vai II grupas palīgēkas jauna būvniecība vai novietošana:

  • situācijas plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri;

  • izpildmērījuma plāns ar ēkas novietni un citām vienlaikus būvētām būvēm (vēlams vektordatu formātā (piemēram, DGN vai DWG), ko parakstījis izpildmērījuma plāna sagatavotājs ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Ja to nav iespējams iesniegt vektordatu formātā, to var iesniegt PDF formātā, kas noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 • veikta I grupas ēkas (vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2) vai tās daļas pārbūve, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai:

  • situācijas plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri;

  • grafiskais dokuments, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi; ja pēc pārbūves mainījusies situācija apvidū – izpildmērījuma plāns (vēlams vektordatu formātā (piemēram, DGN vai DWG), ko parakstījis izpildmērījuma plāna sagatavotājs ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Ja to nav iespējams iesniegt vektordatu formātā, to var iesniegt PDF formātā, kas noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 • veikta I, II vai III grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota pārbūve:

  • grafiskais dokuments, kurā parādītas veicamās izmaiņas ēkas stāvos, telpu grupās vai telpās, norādīta ēku vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, kā arī plānotie un esošie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;

  • ģenerālplāns, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija, ēkas/u galvenais lietošanas veids un galvenie apbūvi raksturojošie parametri;

  • ja pēc pārbūves mainījusies situācija apvidū – izpildmērījuma plāns (vēlams vektordatu formātā (piemēram, DGN vai DWG), ko parakstījis izpildmērījuma plāna sagatavotājs ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Ja to nav iespējams iesniegt vektordatu formātā, to var iesniegt PDF formātā, kas noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona, jāiesniedz pilnvara.

Pakalpojumu var pasūtīt autentificējoties BIS konkrētas būvniecības lietas ietvaros un, pabeidzot būvdarbus iesniedzot paziņojumu par būvniecību, vai aizpildot paskaidrojuma rakstu, kas vienlaikus uzskatāmi par iesniegumu ierosināt būves datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt pakalpojumu