No 2023.gada 1.septembra ir iespēja pēc klienta vēlmes ierosināt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā. Šajos gadījumos Dienests uzmēra ēkas vai telpu grupas, veicot kontrolmērījumus, par pakalpojumu piemērojot  maksu 50% apmērā  par  ēkas katra apbūves laukuma kvadrātmetru vai telpas katra kopējās platības kvadrātmetru (Dienesta maksas pakalpojumu cenrāža 1.2. un 1.3.pozīcija). Par pārējiem pakalpojuma ietvaros veiktajiem darbiem samaksu piemēro pilnā apmērā.

Šī iespēja attiecas uz pasūtījumiem, kas ierosināti no 2023. gada 1.septembra.

Tādā gadījumā klientam Dienestā papildus jāiesniedz:

  1. iesniegums ar lūgumu veikt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā.
  2. būvprojekts vai ēkas stāva plāns, vai telpu grupas plāns, kas atbilst izbūvētajai situācijai apvidū un ir sagatavots vektordatu – DGN vai DWG formātā, ko ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstījis dokumenta autors, kas ir vai nav sagatavots būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā (vektordatnes paraugu Dienesta specifikācijā skatīt zemāk).

Minētie dokumenti Dienestā jāiesniedz, ierosinot pakalpojumu vai līdz plānotā apsekošanas perioda, par ko klients tiek informēts pēc pasūtījuma priekšapmaksas rēķina apmaksas, sākuma datumam.

Ja vektordatne nebūs sagatavota būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā, papildus tiks piemērota maksa par datu elektronisko apstrādi (Dienesta maksas pakalpojumu cenrāža 26.pozīcija).

Kadastrālajā uzmērīšanā vienkāršotā kārtībā veic iekštelpu izmēru (garums, platums, augstums) kontrolmērījumus; pārliecinās par logu, durvju, ailu, izvirzījumu, kolonnu, kā arī ārtelpu un ēkas ārējo izmēru  atbilstību iesniegtajai vektordatnei. 

Kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā veic arī tad, ja apvidū konstatē, ka iesniegtajā vektordatnē: 

  1. norādītā ārtelpa vai āra elements apvidū nav izbūvēts.
  2. paredzētais kamīns/krāsns apvidū  nav izbūvēti.
  3. divas telpas ir funkcionāli sadalītas, bet starpsienu starp tām nav paredzēts izbūvēt.

Kadastrālo uzmērīšanu veic pilnā apjomā, piemērojot pilnu maksu atbilstoši Dienesta maksas pakalpojumu cenrādim, ja apvidū konstatē šādas neatbilstības: 

  1. kontrolmērījumā uzmērīto telpu un ēkas ārsienu izmēri (garums, platums) neatbilst iesniegtajā vektordatnē norādītajiem izmēriem vairāk par Ministru kabineta 2023.gada 7.marta noteikumu Nr.116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 18.1. un 18.2.apakšpunktā noteiktajiem precizitātes rādītājiem (mērījumiem līdz astoņiem metriem (ieskaitot) +/– 0,02m; mērījumiem, kas lielāki par astoņiem metriem, +/–0,25%).
  2. telpu izbūve neatbilst iesniegtajā vektordatnē attēlotajam plānojumam.
  3. iesniegtajā vektordatnē nav attēloti logi, durvis, ailas, izvirzījumi sienās, kolonnas, vai to izmēri vai atrašanās vieta būtiski atšķiras (vizuāli konstatējamas atkāpes)   no vektordatnē norādītā, vai tiek konstatēta to neesība,
  4. vektordatnē nav norādīta augstuma atzīme 1.60m.
  5. iesniegtajā vektordatnē nav norādīta apvidū esoša ārtelpa. 

Kadastrālo uzmērīšanu pilnā apjomā veic telpās, kurās neatbilstības konstatētas, un  ēkas ārējam perimetram, ja konstatētas tā neatbilstības.

Vektordatņu paraugi

Stāva plānu paraugi DGN un DWG formātā būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā:

Video ieraksts no vebināra “Būvju kadastrālā uzmērīšana vienkāršotā kārtībā – prasības iesniedzamai vektordatnei”