Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atzinumu par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības gatavo,lai nodrošinātu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa norisi, kad zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas (zemesgabala) atsavināšanu.

Atzinuma sagatavošanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus uz atzinuma sagatavošanas brīdi.

Maksājumi

Pozīcija Cena
pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas  
1.55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā 8.55 EUR
Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums 40.30 EUR

Lai pakalpojumu varētu pasūtīt, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 1. zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu;
 2. uz zemesgabala, kura atsavināšanu plānots ierosināt, ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem, no kuriem:
  1. visi vai daži ēku īpašnieki savas īpašuma tiesības nostiprinājuši zemesgrāmatā un paši nespēj vienoties par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemesgabalu;
  2. tikai viens savas īpašuma tiesības nostiprinājis zemesgrāmatā un iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
 3. klātienē  pēc iepriekšēja pierakstajebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
 4. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojuma pasūtīšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. brīvas formas iesniegums atzinuma sagatavošanai;
 2. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo elektroniska dokumenta veidā, un, ja nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:

 1. portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts". Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 2. pa e-pastu;
 3. pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
 4. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte)

Saņemt pakalpojumu