Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atzinumu par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķinu sagatavo, ja dzīvojamās mājas tiesiskais valdītājs vai īpašnieks vēlas dzīvojamo māju sadalīt dzīvokļa īpašumos un tos reģistrēt zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašumus. Dzīvokļa īpašums tiek nodibināts ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Dzīvokļa īpašumos var sadalīt uz vienas zemes vienības vienā nekustamajā īpašumā esošās:

 1. vienu vai vairākas dzīvojamās mājas, ja atbilstoši būvju klasifikācijai Kadastrā ēkai reģistrēts galvenais lietošanas veids – dzīvojamā māja;
 2. nedzīvojamās ēkas, ja tajās izveidotas telpu grupas, kas atbilst Dzīvokļa īpašuma likuma 3. panta pirmajai daļai (izņemot nedzīvojamo ēku, kas celta uz apbūves tiesības pamata):
  1. biroja ēku;
  2. nedzīvojamo ēku, ja šajā nedzīvojamā ēkā izbūvēti vismaz trīs dzīvokļi.

Dzīvokļa īpašumos sadala vienlaicīgi visas vienā nekustamajā īpašumā ietilpstošās dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas kopā ar tām piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi, un aprēķina dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas.

Maksājumi

Pozīcija Cena

informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) (viens kadastra objekts)

52.04 EUR

par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 5.1.apakšpunktā minētajai cenai) (viena telpa)

0.88 EUR

informācijas izvērtēšana un kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu  (viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu)

21.00 EUR
pasta sūtījuma noformēšana (viens pasta sūtījums) 1.87 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas (par katrām 10 lapām) 3.01 EUR

pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu (viens pieprasījums)

6.86 EUR
cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums (viens atzinums) 75.03 EUR

Lai pakalpojumu varētu pasūtīt, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 1. dzīvokļa īpašumos sadalāmā dzīvojamā māja vai nedzīvojamā ēka ir nodota ekspluatācijā;
 2. dzīvokļa īpašumos sadalāmā dzīvojamā māja vai nedzīvojamā ēka atrodas nekustamā īpašuma (sastāvā zeme un ēkas) sastāvā vai ēku (būvju) īpašuma sastāvā, un ēku (būvju)  īpašuma īpašnieks nesakrīt ar zemes īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju;
 3. Kadastrā dzīvokļa īpašumos sadalāmā:
  1. dzīvojamā māja atbilstoši būvju klasifikācijai ir klasificējama kā dzīvojamā ēka;
  2. ēka nav reģistrēta uz apbūves tiesības pamata un atbilstoši būvju klasifikācijai ir klasificējama kā nedzīvojamā ēka ar tajā izveidotām telpu grupām un tā ir:
   1. biroja ēka;
   2. nedzīvojamā ēka, kurā izbūvēti vismaz trīs dzīvokļi;
 4. ir veikta dzīvojamās mājas un/vai nedzīvojamās ēkas un piederīgo palīgēku un būvju kadastrālā uzmērīšana;
 5. visas dzīvojamā mājā un nedzīvojamā ēkā esošās telpu grupas ir kadastrāli uzmērītas un reģistrētas Kadastrā;
 6. dzīvojamās mājas vai nedzīvojamās ēkas stāvplāniem ir jābūt sagatavotiem digitālā formā;
 7. kopīpašuma gadījumā – vienošanās (piekrišana) no visiem kopīpašniekiem.

Dienestā ierosināta pasūtījuma izpildes nosacījumi

Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz:

 1. iesniegums par nekustamā īpašuma sadali, kopīpašnieku gadījumā iesniegums no visiem kopīpašniekiem;
 2. kopīpašuma gadījumā - piekrišana no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu (dokuments, kurā atspoguļota visu kopīpašnieku piekrišana ēkas  sadalei dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu pārgrozīšanai);
 3. dzīvokļa īpašuma izveidošanu pamatojošs dokuments, ja tāds nepieciešams papildus iesniegumam, piemēram, tiesas spriedums, darījums, vienošanās u.c.
 4. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

 2. nosūtīt iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz Dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu;

 3. nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;

 4. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē  jebkurā  Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu;

 5. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes Dienesta klientu apkalpošanas centrā).

Dienests sagatavo atzinumu par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos elektroniska dokumenta veidā, un, ja nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.


Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:

 1. portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts". Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 2. pa e-pastu vai e-adresē;
 3. pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
 4. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte)