Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām (privatizācijas vērtība) nepieciešama, lai noteiktu valstij vai pašvaldībai piekrītoša (piederoša) apbūvēta privatizācijai vai atsavināšanai nodota zemesgabala cenu.

Privatizācijas vērtības aprēķinā ņem vērā:

 • Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem;
 • pēdējo Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi;
 • zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.

Pakalpojums tiek sniegts, ja zemes vienība vai zemes vienības daļa ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā un zemes vienības vai zemes vienības daļas kopplatība sakrīt ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto.

Pakalpojuma ietvaros aprēķina apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, un sagatavo izziņu par zemesgabala privatizācijas vērtību.

Maksājumi

Pozīcija Cena
pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR
Speciālās vērtības aprēķināšana 33.35 EUR

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
 3. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara;
 4. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes Dienesta klientu apkalpošanas centrā).

Pasūtot pakalpojumu jāiesniedz iesniegums, kur jānorāda:

 • zemesgabala adrese;
 • zemesgabala kadastra apzīmējums;
 • zemesgabala kopplatība;
 • noteiktais privatizācijas lietošanas mērķis (mērķi) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības.

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam Dienests var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Pakalpojumu var saņemt:

 • portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
 • Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 • pa e-pastu;
 • pa pastu;
 • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).

Saņemt pakalpojumu