Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves vai pirmās grupas ēkas* reģistrāciju / aktualizāciju no izpildmērījumu plāna:

 • Kadastrā un zemesgrāmatā, veic ja:
  • inženierbūve vai pirmās grupas ēka ir iekļaujama Kadastrā reģistrēta un zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma (zemes, zemes un būvju vai būvju īpašuma) sastāvā;
  • Dienestā iesniegts Dienestam un rajona (pilsētas) tiesai adresēts iesniegums un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
 • Kadastrā, veic ja:
  • inženierbūve vai pirmās grupas ēka ir iekļaujama Kadastrā reģistrēta nekustamā īpašuma (zemes, zemes un būvju vai būvju īpašuma) sastāvā;
  • Dienestā iesniegts Dienestam adresēts iesniegums un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami BIS.

* Atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajam iedalījumam.

Pozīcija Cena
informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) (viens kadastra objekts) 52.04 EUR
pasta sūtījuma noformēšana (viens pasta sūtījums) 1.87 EUR
pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu (viens pieprasījums) 6.86 EUR
informācijas izvērtēšana un būves vai telpu grupas teksta un grafisko datu reģistrācija vai aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū 106.78 EUR

Par būves teksta un grafisko datu reģistrācijas/aktualizācijas atteikumu piemēro maksu 52.04 EUR.
Par dokumentu nosūtīšanu pa pastu piemēro papildus maksu.

Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā

Lai pasūtītu pakalpojumu, Dienestā ir jāiesniedz šādi dokumenti, ja tie nav pieejami BIS:

 1. Dienestam un rajona (pilsētas) tiesai adresēts īpašnieka (kopīpašuma gadījumā visu kopīpašnieku) iesniegums par inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastrā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā.
 2. inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījumu plāns DGN vai DWG datņu formātā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (informācija par izpildmērījuma plāna sagatavošanu);
 3. viens no šādiem dokumentiem:
  1. pirmās grupas inženierbūvei vai ēkai – paskaidrojuma raksts
  2. otrās vai trešās grupas inženierbūvei – akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā vai apliecinājuma karte ar pašvaldības būvvaldes vai institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
 4. ja inženierbūve vai pirmās grupas ēka iekļaujama būvju īpašuma sastāvā – spēkā esošs zemes nomas līgums vai patapinājuma līgums, kas noslēgts līdz 2017. gada 1. janvārim uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, un kurā ir paredzētas tiesības būvēt uz iznomātās zemes būves kā patstāvīgus  īpašuma objektus, ja uz tā pamata līdz 2016. gada 31. decembrim ir saņemta būvatļauja normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā kārtībā;
 5. pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona
 6. notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam;
 7. informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.

Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā

Lai pasūtītu pakalpojumu, Dienestā ir jāiesniedz šādi dokumenti, ja tie nav pieejami BIS:

 1. Dienestam adresēts iesniegums par inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā;
 2. inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījumu plāns DGN vai DWG datņu formātā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (informācija par izpildmērījuma plāna sagatavošanu);
 3. viens no šādiem dokumentiem:
  1. pirmās grupas inženierbūvei vai ēkai – paskaidrojuma raksts
  2. otrās vai trešās grupas inženierbūvei – akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā vai apliecinājuma karte ar pašvaldības būvvaldes vai institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
 4. ja inženierbūve vai pirmās grupas ēka iekļaujama būvju īpašuma sastāvā – spēkā esošs zemes nomas līgums vai patapinājuma līgums, kas noslēgts līdz 2017. gada 1. janvārim uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, un kurā ir paredzētas tiesības būvēt uz iznomātās zemes būves kā patstāvīgus  īpašuma objektus, ja uz tā pamata līdz 2016. gada 31. decembrim ir saņemta būvatļauja normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā kārtībā;
 5. pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. personiski klātienē jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;
 3. pa e-pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 4. uz Dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Ja dati tiek reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā:

 • Dienests sagatavo un izsniedz Kadastra informāciju par būvi vai Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs);
 • rajona (pilsētas) tiesa sagatavo un izsniedz tiesneša lēmuma apliecinātu datorizdruku, ko nosūta uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi.

Ja dati tiek reģistrēti vai aktualizēti Kadastra informācijas sistēmā Dienests sagatavo un izsniedz Kadastra informāciju par būvi vai Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).


Pēc Jūsu pieprasījuma sagatavosim apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Dienests apliecinājumu sagatavos elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga.  Ja apliecinājumu vēlaties saņemt papīra dokumenta veidā, papildus tiks piemērota maksa par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā vēlaties saņemt pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus tiks piemērota maksa par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Administratīvo aktu (piemēram atteikuma lēmumu) sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.


Dienests pakalpojuma rezultātā sagatavoto dokumentu izsniegs:

 • norādītajā oficiālās elektroniskās adreses kontā;
 • nosūtot uz norādīto e-pastu.
 • ievietojot portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts” pie attiecīgā pasūtījuma (pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).
 • klātienē jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.)
 • nosūtot pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Rajona (pilsētas) tiesa tiesneša lēmuma apliecinātu datorizdruku izsniegs, nosūtot to uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi.