Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940. gadu aprēķina, lai pašvaldība bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem piešķirtu līdzvērtīgu zemi pilsētās likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. pantā noteiktajos gadījumos.

Galvenais princips līdzvērtīgas zemes iegūšanai – bijušā īpašuma vietā tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķir līdzvērtīgu zemi, kuras pašreizējā kadastrālā vērtība kompensē tās vērtību 1940. gadā (kopš 2008. gada 15. februāra līdzvērtīgas zemes iegūšanai piemēro zemes kadastrālo vērtību, kāda tā bija 2007. gada 31. decembrī).

Bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940. gada 21. jūliju neaprēķina šobrīd esošajām lauku apvidu zemēm.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
 3. klātienē jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara;
 4. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes Dienesta klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojuma pasūtīšanai jāiesniedz :

 1. pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas iesniegums;  
 2. viens no dokumentiem par tiesībām iegūt līdzvērtīgu zemi:
  1. pašvaldības lēmums, kas pieņemts līdz 1995. gada 15. novembrim;
  2. pilsētas zemes komisijas lēmums vai atzinums;
  3. Centrālās zemes komisijas lēmums;
  4. tiesas spriedums.
 3. bijušā zemes īpašuma grafiskais attēlojums;
 4. kāds no šiem dokumentiem, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam, ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā tāds ir:
  1. uzziņa par zemesgabala tirgus vērtību;
  2. zemes pirkuma līgums;
  3. hipotēku ieraksts zemesgrāmatā;
  4. zemes kadastrālais novērtējums;
  5. citu dokuments, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940. gada 21. jūlijam.

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:

 • portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts". Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 • e-adresē vai pa e-pastu;
 • pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
 • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).