Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iespējamo kadastrālo vērtību var aprēķināt, lai noteiktu:

 • kāda būtu kadastrālā vērtība, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrētam kadastra objektam - zemes vienībai, zemes vienības daļai, ēkai, inženierbūvei, nekustamajam īpašumam (t.sk. dzīvokļa īpašumam), telpu grupai – tiktu mainīti to raksturojošie dati;
 • kāda būtu kadastrālā vērtība ēkai vai inženierbūvei, kas vēl nav uzbūvēta (nav reģistrēta kadastra informācijas sistēmā), ja ir zināms zemes vienības, uz kuras varētu atrasties ēka (inženierbūve), kadastra apzīmējums vai adrese un ēkas vai inženierbūves apjoma rādītāji (iekštelpu, ārtelpu un pagrabstāvu platība) un būves tips.

Dienests objekta iespējamo kadastrālo vērtību nosaka balstoties:

 • uz pieprasījumā (iesniegumā) norādītajiem datiem, ka arī uz Kadastrā reģistrētajiem datiem, ja tie nav pretrunā pieprasījumā norādītajiem;  
 • uz spēkā esošo vai no nākamā gada 1. janvāra piemērojamo kadastrālo vērtību bāzi (prognozētās bāzes vērtības).

Maksājumi

Pozīcija Cena
pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana 4.25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana 1.85 EUR
Speciālās vērtības aprēķināšana 33.35 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), uz jebkura Dienesta  klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai Dienesta oficiālo e-adresi;
 3. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu;
 4. pa pastu, nosūtot iesniegumu pakalpojuma saņemšanai uz jebkuru Dienesta klientu apkalpošanas centra adresi.

Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda:

 1. kadastra objekta – zemes vienības, zemes vienības daļas, ēkas, inženierbūves, telpu grupas atrašanās vieta (kadastra apzīmējums vai adrese) un objekta dati, ar kādiem jāaprēķina iespējamā kadastrālā vērtība, ja tie atšķiras no kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem (piemēram, lai noskaidrotu, kāda būtu kadastrālā vērtība, ja pašvaldība zemei mainītu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai tiktu reģistrēts apgrūtinājums, kā arī, kāda būtu projektējamās ēkas vai būves kadastrālā vērtība, ja ēkai vai telpu grupai mainītos raksturojošie rādītāji);
 2. neuzbūvētai ēkai jānorāda tās zemes vienības adrese vai kadastra apzīmējums, uz kuras varētu atrasties neuzbūvētā ēka, kā arī jānorāda tās apjoma rādītāji -  iekštelpu, ārtelpu un pagrabstāvu platība, būves tips (lietošanas veids).

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam Dienests var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts". Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas;
 • pa e-pastu;
 • e-adresē;
 • pa pastu;
 • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).