Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dabā esošu inženierbūvi, neierosinot tās kadastrālo uzmērīšanu, jāaizpilda un Dienestam jāiesniedz  inženierbūves datu deklarācija.

Dienests pamatojoties uz inženierbūves datu deklarācijā norādītajām ziņām, reģistrē datus par būves tiesisko valdītāju vai lietotāju, būves raksturojošos datus, izvietojumu zemes vienībā un nosaka tās kadastrālo vērtību.

Gadījumā, ja inženierbūve jau ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā, taču tai nav reģistrēti visi nepieciešami rādītāji kadastrālās vērtības aprēķināšanai, tad iesniedz inženierbūves datu deklarāciju, lai aktualizētu tās datus.

Inženierbūves datus var aktualizēt, iesniedzot precizējošu deklarāciju par inženierbūvi, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta uz deklarācijas pamata.

Maksājumi

Pozīcija Cena
pasta sūtījuma noformēšana (viens pasta sūtījums) 1.87 EUR
pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu (viens pieprasījums) 6.86 EUR
informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa)  (viens kadastra objekts) 106.78 EUR

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. noteiktā kārtībā aizpildīta inženierbūves deklarācija un tās grafiskais pielikums;
 2. kādu no sekojošiem dokumentiem:
  1. vienu no likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu;
  2. pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums
  3. inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību;
  4. dokumentu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā kopā ar ekspluatācijā pieņemtās ēkas projekta dokumentāciju, kurā norādītā vai attēlotā inženierbūve ir identificējama ar būvi, par kuru ierosināta reģistrācija.


Gadījumā, ja inženierbūves datu deklarācijai netiek pievienoti 2.punktā minētie dokumenti, vai deklarācijā norādītā informācija ir savstarpēji pretrunīga, Dienests deklarācijā norādītos datus pārbauda, veicot inženierbūves apsekošanu apvidū.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. Dienesta oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 3. pa e-pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 4. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaru. Pasūtot pakalpojumu klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
 5. pa pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pēc Jūsu pieprasījuma sagatavosim apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Dienests apliecinājumu sagatavos elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga.  Ja apliecinājumu vēlaties saņemt papīra dokumenta veidā, papildus tiks piemērota maksa par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā vēlaties saņemt pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus tiks piemērota maksa par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Administratīvo aktu (piemēram atteikuma lēmumu) sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.

Dienests sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā un izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā  „Mans konts” (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas);
 • uz klienta oficiālo e-adresi (ja tā aktivizēta);
 • uz klienta e-pasta adresi;
 • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaru;
 • pa pastu (pasta izdevumus sedz klients).