Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas prognozēto kadastrālo vērtību var izmantot, lai plānotu ar nekustamo īpašumu nākamajā gadā veicamās darbības, noskaidrotu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru no nākamā gada 1.janvāra, kā arī iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, ja plānots iegādāties nekustamo īpašumu.

Kadastra objekta prognozētās kadastrālās vērtības noteikšanā izmanto nākamajam gadam apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus (bāzes vērtību, standartplatību, standartapjomu un korekcijas koeficientu) un kalendārā gada 1. jūnijā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus (platība, būvniecības periods, būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un zemes lietošanas veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums).

Dienests nosaka prognozēto kadastrālo vērtību visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem kadastra objektiem uz noteiktu datumu (pēc kadastrālo vērtību bāzes rādītāju apstiprināšanas Ministru kabinetā). Aprēķinātajām prognozētajām kadastrālajām vērtībām ir informatīvs raksturs.

Maksājumi

Pozīcija Cena
pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana 4.25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana 1.85 EUR
Speciālās vērtības aprēķināšana 33.35 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR

Lai aprēķinātu vai pārrēķinātu prognozēto kadastrālo vērtību, kadastra objektam (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve, telpu grupa) jābūt reģistrētam Kadastra informācijas sistēmā.

Portālā Kadastrs.lv  līdz katra gada 31. decembrim jebkurš portāla lietotājs (bez autentifikācijas vai autorizācijas) prognozētās kadastrālās vērtības nākamajam gadam var pārlūkot bezmaksas tiešsaistē portāla sadaļā “Kadastra informācijas sistēma”, meklējot sev interesējošo īpašumu, zemes vienību, būvi vai telpu grupu pēc kadastra numura/apzīmējuma vai ievadot īpašuma adresi/nosaukumu. Sameklējot attiecīgo kadastra objektu prognozētā kadastrālā vērtība (EUR) būs redzama, uzklikšķinot uz kadastra numura/apzīmējuma.

Iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu, kurā norādīts kadastra objekta (nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas)  kadastra numurs / apzīmējums un informācijas saņemšanas veids, var pieprasīt:

 1. pārrēķināt portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1. jūnija Kadastra informācijas sistēmā ir aktualizēti kadastra objekta raksturojošie un kadastrālo vērtību ietekmējošie dati (platība, būvniecības periods, būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums). Pakalpojuma izpildes rezultātā Dienests pārrēķina portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību  un sagatavo dokumentu „Informācija par kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību”, kam ir informatīvs raksturs.
 2. rakstisku apliecinājumu dokumenta veidā par portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam. Pakalpojuma izpildes rezultātā Dienests sagatavo dokumentu par portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, kam ir informatīvs raksturs.
 3. aprēķināt kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1. jūnija Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts jauns kadastra objekts.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz Dienesta oficiālo e-adresi vai jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
 3. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
 4. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra adresi.


Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam Dienests var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju iespējams saņemt:  

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
 • Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 • uz e-adresi vai e-pastu (.edoc);
 • pa pastu;
 • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).