Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs e-pakalpojuma “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam” ietvaros var:

 • pasūtīt Dienesta pakalpojumu;
 • iesniegt ar jau reģistrēta pakalpojuma izpildi saistītu iesniegumu (piemēram, iesniegumu par pakalpojuma izpildes apturēšanu vai pārtraukšanu, par naudas atmaksu, u.c.);
 • iesniegt ar pakalpojumu saistītu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu.

Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Izmantojot e-pakalpojumu iesniegtais iesniegums ir derīgs bez droša elektroniskā paraksta.

Maksa par pasūtīto Dienesta  pakalpojumu noteikta attiecīgā pakalpojuma aprakstā.

E-pakalpojuma ietvaros nevar:

 1. pasūtīt Dienesta pakalpojumus, kurus saņem tiešsaistē portālā Kadastrs.lv vai, kurus var pasūtīt, izmantojot citus portālā Kadastrs.lv pieejamos e-pakalpojumus;
 2. pasūtīt Dienesta pakalpojumus, kuri ir pasūtāmi tikai Būvniecības informācijas sistēmā;
 3. pasūtīt Dienesta pakalpojumus, kuriem noteikta īpaša pasūtīšanas kārtība atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta ceturtajai daļai (datu reģistrācija vai aktualizācija no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem) vai atbilstoši 60.1 un 60.2 pantam (kad iesniegums Dienestam vienlaikus uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai);
 4. iesniegt Dienesta  ģenerāldirektoram Dienesta administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas iesniegumu.

Pasūtītā pakalpojuma izpilde tiek veikta atbilstoši tā attiecīgā pakalpojuma aprakstam un izpildes nosacījumiem.

Dienestā ierosināta pasūtījuma izpildes nosacījumi

Lai pasūtītu šo pakalpojumu, datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālam Kadastrs.lv nepieciešams pieslēgties, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju) vai lietotājvārdu un paroli. 

Pieslēgties portalam Kadastrs.lv izmantojot lietotajvārdu un paroli var Juridiskas personas pārstāvis  ja:

 • ar Dienestu ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
 • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”

Pieslēdzoties portālam Kadastrs.lv ar lietotājvārdu un paroli, papildus būs jāievada autorizācijas kods. Detalizētāka informācija ir pieejama portāla Kadastrs.lv sadaļā "Palīdzība"

E-pakalpojuma lietotājs pieteikuma formā no saraksta (klasifikatora) izvēlas iesnieguma tēmu un brīvā tekstā norāda iesnieguma saturu (līdz 20 000 rakstu zīmēm). Ja tiek pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija, iesniegumā jānorāda pieprasītās informācijas izmantošanas mērķis un pamatojums. Iesniegumam var pievienot dokumentus. 

Iesāktu e-pakalpojumu var turpināt arī vēlāk, ja saglabāts iesnieguma melnraksts. To var rediģēt  portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts -> E-pakalpojumu vēsture”.

Atbildi uz iesniegumu vai pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā  “Mans konts”. Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 • oficiālās elektroniskās adreses kontā (ja tas aktivizēts);
 • pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pieteikšanās – zvanot uz konsultatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv. Saņemot dokumentu klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
 • pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).

Saņemt pakalpojumu