Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina vai pārrēķina zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai, nosakot, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriekšējā perioda noteiktā datumā.

Vēsturisko kadastrālo vērtību kadastra objektam aprēķina:

 • ja pieņemts administratīvais akts (iestādes lēmums), kas atceļ iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu;
 • ja saņemts tiesas nolēmums, t.i., tiesa lēmusi, ka nepieciešams zināt vēsturisko kadastrālo vērtību kādā noteiktā laika periodā;
 • ja līdzvērtīgas zemes platības pilsētā noteikšanai nepieciešams aprēķināt zemes kadastrālo vērtību uz 2007. gada 31. decembri;
 • ja publiskai personai atsavināmā zemesgabala nosacītās cenas noteikšanai nepieciešams aprēķināt zemes kadastrālo vērtību uz 2007. gada 31. decembri;
 • ja vērtības aprēķins nepieciešams tiesībsargājošām institūcijām vai kriminālprocesa virzītājam to funkciju veikšanai.


Dienests aprēķina vēsturisko kadastrālo vērtību bez maksas, ja izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajos datos veic, konstatējot Kadastra datu neatbilstību Dienesta rīcībā esošajiem dokumentiem.

Maksājumi

Pozīcija Cena
pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana 4.25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana 1.85 EUR
Speciālās vērtības aprēķināšana 33.35 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
 3. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
 4. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra adresi.

Pakalpojuma pasūtīšanai jāiesniedz:

 • iesniegums, kurā norādīts kadastra objekts, kuram ir nepieciešams aprēķināt vēsturisko kadastrālo vērtību, un noteikts iepriekšējais datums, uz kuru nepieciešams aprēķināt vēsturisko vērtību. Ja pieprasījumā norādīts tikai kalendārais gads, tad vēsturiskā vērtība tiks aprēķināta uz attiecīgā gada 1. janvāri.
 • iesniegumam jāpievieno tiesas nolēmumu vai administratīvo aktu (iestādes lēmumu), kas pamato vēsturiskās vērtības aprēķina nepieciešamību, vai citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
 • pilnvara, ja pieprasītājs darbojas uz pilnvarojuma pamata.

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam Dienesta var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts". Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 • pa e-pastu;
 • pa pastu;
 • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).