Papīra formā iesniedz dokumentu oriģinālus. Kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem (C daļa un D daļa) papīra formā iesniedz arī kadastra subjekta Iesnieguma oriģinālu kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai. 

Par katru elektronisko zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavo vienu Pavadzīmi (Pavadzīmes veidlapa satur lietošanas pamācību).

Pavadzīmē norāda šādu informāciju:

  1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru;
  2. sertificētā mērnieka, kas veicis kadastrālo uzmērīšanu, e-pasta adresi;
  3. komersanta informatīvo e-pasta adresi, kas noteikta Līgumā par sadarbību;
  4. tālruņa numuru informācijas saņemšanai;
  5. pasūtījuma reģistrācijas numuru (PAIS numuru), kurš piešķirts pasūtījumam, iesniedzot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus portālā Kadastrs.lv;
  6. zemes vienību kadastra apzīmējumus;
  7. iesniegtos dokumentus un to skaitu vai to apliecinājumu par iesniegšanu.

Iesniedzot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus (C daļa un D daļa) papīra formā, mērnieks apliecina, ka portālā Kadastrs.lv ir iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti (A , B un D daļas) elektroniskā formā.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti (C daļa un D daļa) papīra formā VZD jāiesniedz savlaicīgi - mēneša laikā pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu (A , B un D daļas) elektroniskā formā iesniegšanas portālā Kadastrs.lv. Ja šajā termiņā zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti papīra formā VZD nebūs iesniegti, VZD konkrēto pasūtījumu Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmā (PAIS) dzēsīs, lai PAIS neuzkrātu kļūdaini reģistrētus vai līdz galam nereģistrētus pasūtījumus.

Pieņemot pasūtījumu, pārbaudīs vai:

  •  Pavadzīmē norādītie dokumenti un to skaits atbilst iesniegtajiem;
  • dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

Ja tiks konstatēta neatbilstība, VZD klientu apkalpošanas konsultants informēs Jūs par nepieciešamību iesniegt norādītos dokumentus pilnā apjomā un / vai labot nepilnības.

Ja Pavadzīmē nepieciešams veikt labojumus (piemēram, Pavadzīmē norādīts dokuments, kurš VZD nav iesniegts), tad kļūdaino ierakstu pārsvītro un labojumu atrunā ar ierakstu „Labotam ticēt”, apliecina ierakstu ar personisko parakstu, norāda personiskā paraksta atšifrējumu (vārda iniciāli un uzvārdu) un labojuma datumu.

Pēc labojumu veikšanas, tiks pabeigta pasūtījuma reģistrācija un tas tiks nodots izpildei.

Lūdzam izmantot sagatavoto Pavadzīmes veidlapu.