Dati apkopoti par darījumiem ar zemēm, kam Kadastra informācijas sistēmā kā nekustamā īpašuma galvenais lietošanas mērķis ir reģistrēta lauksaimniecības zeme.

Statistiskajos aprēķinos izmantoti darījumi, piemērojot šādus atlases kritērijus: zemei noteikts lauku grupas zemes lietošanas mērķis, tirgus datu analīzē darījums atzīts par tipisku, lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība darījumā lielāka/vienāda par 3 ha, LIZ platība no kopplatības lielāka/vienāda par 70%, krūmi, purvi, ūdeņi, zeme zem ceļiem, zeme zem ēkām, pārējās zemes aizņem mazāku platību par 20%, meža zemes platība mazāka par 20%, objekts atrodas lauku teritorijā.

Darījumi, kas atbilst brīvajam tirgum (to darījumu cena nav mākslīgi samazināta vai palielināta, neatspoguļojot reālo tirgus situāciju, piemēram, saistītu personu darījumi, citu zemes lietošanas veidu ietekme, utml.) un izvēlētajiem kritērijiem, tika izmantoti kopējo cenu tendenču novērtēšanai valstī.

Vidējās lauksaimniecības zemes cenas tiek attēlotas EUR/ha, un aprēķināts kā statistiskais rādītājs mediāna (vidējā vērtība sakārtotā skaitļu kopā).

Grafikos parādīts spēkā esošai kadastrālo vērtību bāzei izmantotās nekustamā īpašuma tirgus informācijas atskaites punkts (vertikāla līnija) – 2013.gads un projektētai kadastrālo vērtību bāzei izmantotās NĪ tirgus informācijas atskaites punkts (vertikāla līnija) – 2019. gada 1. pusgads (1. jūlijs).

Darījuma cenas atspoguļotas plānošanas reģionu griezumā. Izņēmums ir Zemgales plānošanas reģions, kura teritorijā ir atšķirīgas darījumu cenas. Lai precīzāk atspoguļotu darījumu cenu līmeņus un tendences teritorijās, kurās ir atšķirīgas vidējās darījumu cenas un to ietekmējošie faktori, valsts teritorija sadalīta 6 teritoriālajās grupās – pēc ģeogrāfiskā novietojuma un līdzīgām cenu ietekmējošām pazīmēm.

Zemgales plānošanas reģiona teritorija sadalīta divos vērtību līmeņos - pēc attiecīgās teritorijas LIZ kvalitātes:

  • Zemgale - vidējais LIZ novērtējums V,VI un VII kvalitātes grupu līmenī;
  • Sēlija - vidējais LIZ novērtējums IV un V kvalitātes grupu līmenī.

Grafikos tiek attēlota informācija arī par 2023.gadu (līdz 1. decembrim), taču jāņem vērā, ka atspoguļojot informāciju par pilno gadu, tā vēl tiks precizēta.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritoriālais sadalījums

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritoriālais sadalījums

  • Kurzeme: Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadi.

  • Latgale: Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadi.

  • Rīgas: Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadi.

  • Vidzeme: Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novadi.

  • Sēlija: Aizkraukles, Bauskas (Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasti) un Jēkabpils novadi.

  • Zemgale: Bauskas (Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Iecavas, Īslīces, Mežotnes, Rundāles, Skaistkalnes, Svitenes, Vecsaules un Viesturu pagasti), Dobeles un Jelgavas novadi.

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi līdzvērtīgās teritorijās

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi līdzvērtīgās teritorijās

Aicinām iepazīties ar datiem par darījumiem un darījumu skaitu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi līdzvērtīgās teritorijās Latvijas Atvērto datu portālā.

Zemes produktivitātes ietekme uz darījuma cenu

Zemes vērtību ietekmē lauksaimniecībā izmantojamās zemes produktivitāte, kas tiek izteikta ballēs un reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes produktivitāti jeb kvalitatīvo novērtējumu nosaka pēc 100 baļļu skalas, kur viena zemes vērtības balle atbilst 70 kg rudzu (ražas daudzums, ko augsne var dot īpašniekam, ja tā tiek pareizi apstrādāta un izmantota). Lauksaimniecībā izmantojamās zemes, atkarībā no kvalitatīvā novērtējuma, iedala septiņās kvalitātes grupās:

 

Kvalitātes grupa Novērtējums ballēs
I < 10
II 10 – 19
III 20 – 30
IV 31 – 40
V 41 – 50
VI 51 – 60
VII 60 +

 

Vidējās darījumu cenas pa kvalitātes grupām tiek atspoguļotas tikai tajos gadījumos, ja darījumu skaits attiecīgai kvalitātes grupai visos periodos bijis pietiekošs vidējo cenu aprēķinam (sākot no 5 darījumiem). Kvalitātes grupu un reģionu griezumā vidējās cenas tiek atspoguļotas tikai gada ietvaros.

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām

Aicinām iepazīties ar datiem par darījumiem un darījumu skaitu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Latvijas Atvērto datu portālā.

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Kurzemē

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Kurzemē

Aicinām iepazīties ar datiem par darījumiem un darījumu skaitu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Kurzemē Latvijas Atvērto datu portālā.

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Latgalē

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Latgalē

Aicinām iepazīties ar datiem par darījumiem un darījumu skaitu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Latgalē Latvijas Atvērto datu portālā.

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Vidzemē

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Vidzemē

Aicinām iepazīties ar datiem par darījumiem un darījumu skaitu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Vidzemē Latvijas Atvērto datu portālā.

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Zemgalē

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Zemgalē

Aicinām iepazīties ar datiem par darījumiem un darījumu skaitu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Zemgalē Latvijas Atvērto datu portālā.

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Sēlijā

Vidējās darījumu cenas ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Sēlijā

Aicinām iepazīties ar darījumiem un darījumu skaitu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi pa kvalitātes grupām Sēlijā Latvijas Atvērto datu portālā.