Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 70. pantam, VZD uzkrāj un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas. Informāciju par nekustamo īpašumu pirkumu darījumiem regulāri saņem no zemesgrāmatām un uzkrāj Kadastra informācijas sistēmas uzturētajā nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē.

2022. gada 1. oktobrī reģistrēti aptuveni 1 050 000 darījumu.

VZD publicē nekustamo īpašumu vidējās darījumu cenas pa gadiem, pusgadiem un pa nekustamo īpašumu segmentiem – dzīvokļi, savrupmājas un lauksaimniecības zeme.

Vidējo darījumu cenu aprēķinā nav izmantoti darījumi ar papildu saistībām (uzturlīgumi), darījumi starp radiniekiem vai saistītiem uzņēmumiem, piespiedu darījumi utml.

Dzīvokļiem un savrupmājām vidējās darījumu cenas parādītas pa teritoriju grupām – Rīga, Jūrmala, pārējās valstspilsētas, Rīgas ietekmes teritorijas, pilsētas ar augstāku vērtību līmeni un pilsētas ar zemāku vērtību līmeni kopā ar lauku teritorijām. Lauksaimniecības zemei izmantots dalījums reģionos un pēc zemes kvalitatīvā novērtējuma.

Dati pieejami no 2011. gada un to turpmākais publicēšanas datums ir katra gada martā un oktobrī.