2014. gada 1. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz lauksaimniecības zemes iegādes nosacījumus. VZD labas prakses ietvaros aicina zemes ierīkotājus informēt zemes īpašnieku par minētajiem nosacījumiem, lai zemes īpašnieks apzinās, kādas ir iespējas realizēt jaunizveidotās zemes, ja tas iecerējis zemes vienības pēc to sadales pārdot. Šāda papildus zemes īpašnieka informēšana mazinās risku, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts veltīgi, jo potenciālais pircējs, kura dēļ sadale veikta, neatbildīs minētā likuma 28.1 panta nosacījumiem.