Elektroniskai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai pievienoto dokumentu elektronisko kopiju apliecinājuma uzraksta datums nevar būt ātrāks par kāda no apliecināto dokumentu datumiem. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 14. punktā ir noteikts, ka rekvizītā "dokumenta datums" norāda dokumenta parakstīšanas datumu (protokolā – attiecīgās protokolētās sēdes, sapulces vai apspriedes norises datumu un aktā – attiecīgās aktā norādītās darbības datumu vai šīs darbības pēdējās dienas datumu). Ja dokumentam ir vairāki autori, dokumenta datums ir pēdējā paraksta datums. 

Par plāna vai akta autoru uzskatāms mērnieks, jo tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai (mērniekam) ir noteiktas tiesības veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Tātad, plāna  datums ir mērnieka elektroniskā paraksta datums.  

Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietotā dokumenta datnes nosaukumā norāda dokumenta pēdējo datumu, kas norādīts konkrētajā dokumentā. Elektroniski parakstītiem dokumentiem, tajā skaitā plāniem, tas ir mērnieka elektroniskā paraksta datums.

Elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietotā dokumenta elektroniskās kopijas apliecinājuma uzraksta datums nevar būt ātrāks par apliecinātā dokumentā datumu.

Visas zemes vienības vai zemes vienības daļas uzmērīto un aprēķināto robežpunktu koordinātas norāda zemes vienības robežpunktu koordinātu sarakstā.

Situācijās, kad zemes vienības robeža noteikta pa situācijas elementu un lietderības apsvērumu dēļ mērnieks zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānos šajā robežposmā attēlo tikai pirmo un beidzamo robežpunktu, koordinātu sarakstā ir jānorāda visu robežpunktu koordinātas, arī tiem robežpunktiem, kas nav attēloti plānos.

Kamerāli pārzīmējot zemes robežu plānā instrumentāli uzmērīto robežpunktu koordinātas neattēlo, bet pārraksta zemes vienības robežpunktu koordinātu sarakstā no iepriekš izgatavotā zemes robežu plāna.

Vienkāršotās uzmērīšanas gadījumā zemes robežu plānā instrumentāli uzmērīto robežpunktu koordinātas neattēlo, bet pārraksta zemes vienības robežpunktu koordinātu sarakstā no iepriekš izgatavotā zemes robežu plāna, papildinot ar no jauna noteiktā robežposma robežpunktu koordinātām.

Minētais nosacījums jāņem vērā arī veicot atsevišķas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības (piemēram, apsekošanu, atjaunošanu, neatbilstības novēršanu). Šādā gadījumā robežpunktu koordinātu sarakstā iekļaujama informācija atbilstoši veikto darbu apjomam. Ja pēc atsevišķo darbību veikšanas ir sagatavots zemes robežu plāns, atbilstoši veikto darbu apjomam, iekļaujot arī aktuālo informāciju par zemes vienības robežām (no pierobežnieku plāniem), zemes vienības robežpunktu koordinātu sarakstā norāda pārņemtās iepriekš noteikto robežpunktu koordinātas.

 

Elektroniskajā kadastrālās uzmērīšanas lietā ievieto vietējās pašvaldības lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir zemes ierīcības projektā ietilpstošs elektronisks dokuments, kuru zemes ierīkotājs sagatavojis digitālā veidā vektordatu (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu) formātā, norādījis tajā visas institūcijas, ar kurām projekts bijis saskaņots un parakstījis to ar drošu elektronisko parakstu. Zemes ierīcības projekta grafiskās daļas nosaukums ir “ZIP_gr_daļa_DAT” (DAT - dokumenta datums formātā “ggggmmdd” jeb gads, mēnesis, diena bez punktiem, atstarpēm, starpsvītrām). 

Tomēr, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi līdz 2016. gada 5. augustam, zemes ierīcības projektu var izstrādāt arī kā papīra dokumentu. 

Savukārt vietējās pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu var būt gan kā elektronisks dokuments, gan kā papīra dokuments.

Līdz ar to zemes ierīcības projekta grafiskās daļa un vietējās pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu var būt gan papīra dokumenta veida, gan elektroniska dokumenta veidā.

Ievērojot iepriekš minēto:

  1. ja zemes ierīcības projekta grafiskā daļa, uz kuras ir fizisks zemes ierīkotāja un saskaņojošo institūciju paraksti un vietējās pašvaldības lēmums par tā apstiprināšanu ir papīra formā, mērnieks elektroniskajā pakotnē ievieto šo papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskas kopijas ar tām pievienotu apliecinājuma uzrakstu;
  2. ja zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir sagatavota vektordatnes formātā, zemes ierīkotājs to parakstījis ar drošu elektronisko parakstu un ievietojis zemes ierīcības projektā, bet vietējās pašvaldības lēmums par projekta apstiprināšanu ir papīra dokumenta formā, mērnieks elektroniskajā pakotnē ievieto nepārveidotu zemes ierīcības projektā ievietoto un ar drošu zemes ierīkotāja elektronisko parakstu parakstīto projekta grafisko daļu ar datnes nosaukumu “ZIP_gr_daļa_DAT” un vietējās pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu elektronisku kopiju ar tam pievienotu apliecinājuma uzrakstu.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 12. pielikuma 1.3. apakšpunktā noteikts, ka mērījumu abrisā norāda veiktos piesaistes mērījumus, atzīmējot zemes vienības robežzīmes, kurām veikti mērījumi, un situācijas elementus, no kuriem veikti mērījumi. Norāda arī ar mērlenti veiktos piesaistes mērījumus.

Līnijas un uzmērītie attālumi no robežzīmes līdz situācijas elementam mērījumu abrisa datnē jānorāda tajos gadījumos, kad attālums no robežzīmes līdz situācijas elementam ir mērīts ar mērlenti. Ja instrumentāli ir uzmērīts pats situācijas elements un mērījumu abrisa datnē ir parādīts tā mērījums (numurs un saīsinājums vai apzīmējums), tad piesaistes līnijas un attālumus līdz robežzīmei mērījumu abrisā var neattēlot, jo attālumu ir iespējams izmērīt datnē.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 263.11.3. apakšpunkts paredz elektroniskai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai pievienot informāciju par uzmērīšanā izmantotajiem ģeodēziskā tīkla punktiem. LatPos bāzes stacijas saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” pieder pie valsts ģeodēziskā tīkla un  elektroniskai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai ir pievienojama informācija par uzmērīšanai izmantotām LatPos bāzes stacijām. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 263.11.3. apakšpunktā ir norādīta informācija kādu jānorāda ar globālās pozicionēšanas metodi iegūtu datu mērījumu izdrukā. Iepriekš minētajā punktā norādīts, ka mērījumu datu izdrukai jāsatur arī informācija par izmantotās pastāvīgās globālās bāzes stacijas nosaukumu vai kodu un koordinātām, līdz ar to, ja informācija par uzmērīšanai izmantoto LatPos bāzes staciju jau ir iekļauta ar globālās pozicionēšanas metodi iegūto mērījumu datu izdrukā,  tad to kā atsevišķu dokumentu nav jāsagatavo.

Iepriekš minētais attiecināms tikai uz gadījumiem, kad mērījumi veikti ar globālās pozicionēšanas metodi, izmatojot pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu – LatPos. Pārējos gadījumos, kad uzmērīšanas tīkla izveidošanai izmantoti valsts vai vietējā ģeodēziskā tīkla punkti - informācija par izmantotajiem ģeodēziskā tīkla punktiem jāsagatavo atsevišķā dokumentā.