VZD ir noslēdzis līgumus ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rēzeknes augstskolu, Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti. Sadarbība notiek ar mērķi sniegt prakses un zināšanu papildināšanas iespējas Latvijas jaunajiem speciālistiem.

Augstskolas un VZD sadarbojas zemes ierīcības, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas un ģeoinformācijas jomās.

Studējošajiem sadarbības līgumi paredz prakses iespējas, nozares aktuālo tēmu piedāvājumu zinātnisko darbu izstrādei, kā arī nozares speciālistu iesaisti studiju procesā, tiem iesaistoties augstskolu rīkotajos semināros un konferencēs, tajos iepazīstinot ar VZD darbību un tā kompetencē esošajiem nozares jautājumiem un aktualitātēm.

Tāpat sadarbība starp augstskolām un VZD notiek zinātnisko projektu izstrādē. Turklāt noslēgtais līgums ar LU paredz sadarbību VZD darbinieku kvalifikācijas celšanas jautājumos un paredz attīstīt darbinieku tālākizglītības programmu izstrādi.

Saziņai par sadarbības jautājumiem: vzd@vzd.gov.lv

Datus zinātniskā darba vai projekta, pētniecības vai praktiskā darba izstrādei var saņemt augstākās izglītības iestādes, kas ir noslēgušas sadarbības līgumu ar VZD un darbojas saskaņā ar līgumā noteikto kārtību, kas paredz, ka sadarbība notiek un dati tiek sagatavoti un izsniegti tikai ar  VZD darbību saistītās jomās (zemes ierīcība, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas, ģeoinformācijas (ģeomātikas) un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas joma), kā arī papildus gadījumos, ja students izvēlas izpētīt kādu no VZD ieteiktajiem darbības virzieniem. 

Gadījumā, ja dati tiek pieprasīti jomās, kas nav saistītas ar VZD darbību, datu sagatavošana un izsniegšana notiek parastajā kārtībā. Ar to var iepazīties VZD mājas lapas sadaļā „Datu izsniegšanas pakalpojumi”.

Lai saņemtu datus, augstākās izglītības iestādei ir:

  • jāaizpilda un jānosūta informācijas pieprasījums (skatīt Veidlapas);
  • jāpilnvaro persona, kura būs tiesīga parakstīt atsevišķu līgumu par pieprasīto datu saņemšanu.

Informācijas pieprasījumu un pilnvaras (PDF formātā) izglītības iestāde iesniedz, nosūtot to uz VZD oficiālo e-pasta adresi vzd@vzd.gov.lv.

Pēc informācijas pieprasījuma un pilnvaras saņemšanas tas tiks izskatīts līgumā noteiktajā kārtībā, un VZD Klientu apkalpošanas konsultants sazināsies ar kontaktpersonu, kas būs norādīta atsevišķā līguma ietvaros par tālāko sadarbības gaitu. 

Veidlapas