Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2019. gada 14. maijam. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

 
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Būvniecības jomā sertificēti speciālisti un ēku īpašnieki un tiesiskie valdītāji
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai atjaunotu situācijai apvidū atbilstošus ēku nolietojuma kadastra datus un kadastrālās vērtības gadījumos, kad tās nepamatoti ir samazinātas, izmantojot līdz šim esošo regulējumu Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", kas paredzēja ēkas nolietojuma datus reģistrēt no akta, ko sagatavojusi jebkura būvniecības jomā sertificēta persona
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2019. gada 18. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Līdz 2019. gada 26. jūlijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv
Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts Mārtiņš Riežnieks